Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/207/13 Rady Gminy Wyszki

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wyszki, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat, za każdy dzień zajęcia

1) chodników, placów, zatok postojowych - 4zł,

2) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 5zł,

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % - 8 zł.

2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości - 3 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

Wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

1

W obszarze zabudowanym

75 zł

50 zł

30 zł

2

Poza obszarem zabudowanym

50 zł

40 zł

30 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - w wysokości 150 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

5. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 10 % określonych w ust. 1 i 2.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł,

b) w terenie zabudowanym - 0,40 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł,

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł/ 1 m2/ dobę,

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł/ 1 m2/ dobę.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1) za 1 m2powierzchni reklamy - 2 zł,

2) o powierzchni nie przekraczającej 1 m2, umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zawierającej wyłącznie informację o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 0,50 zł,

3) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp. za 1 m2powierzchni - 0,10 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/172/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 144, poz. 1918).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe