Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/139/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i poz. 1241, z 2012 r. poz.490) oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. W ramach planowanych wydatków budżetowych wydziela się corocznie w budżecie Gminy Raczki, środki finansowe na stypendia, nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe oraz na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej.

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określa "Regulamin stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w Gminie Raczki", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i zwany dalej Regulaminem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/139/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 27 lutego 2013 r.

Regulamin stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w Gminie Raczki

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia finansowane z budżetu Gminy Raczki.

2. Są one wyrazem uznania dla:

1) prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i wyników osiągniętych w danej dyscyplinie sportowej mającej znaczenie dla Gminy Raczki lub dla społeczności lokalnej;

2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie mającym znaczenie dla Gminy Raczki lub dla społeczności lokalnej;

3) innych osób za ich osiągnięcia w działalności sportowej mającej znaczenie dla Gminy Raczki lub dla społeczności lokalnej.

Rozdział 1.
Stypendia dla zawodników za wyniki sportowe

§ 2. 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów dla zawodników. Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy:

1) reprezentują Gminę Raczki;

2) posiadają aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych lub

3) posiadają status ucznia szkoły Gminy Raczki

4) osiągają wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu, w szczególności:

a) zajęli miejsce od I do VIII w mistrzostwach świata lub Europy, lub

b) zajęli miejsce od I do V w mistrzostwach Polski seniorów, mistrzostwach Polski młodzieżowców, mistrzostwach Polski juniorów, mistrzostwach Polski kadetów i młodzików lub w pucharze Polski,

c) zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, lub

d) zostali zakwalifikowani do udziału w mistrzostwach świata, Europy, lub

e) zostali zakwalifikowani do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, lub

f) zajęli medalowe miejsce w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe, w których brali udział zawodnicy z co najmniej ośmiu krajów, lub

g) zajęli miejsce medalowe w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych) w sportach zimowych, biegach przełajowych, sportach halowych i sportach letnich, lub

h) zajęli miejsce medalowe w Wojewódzkich sportach mających znaczenie dla Gminy Raczki lub społeczności lokalnej,

5) uzyskali wyniki sportowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 w ciągu 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5

6) nie pobierają stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego;

8) osiągają dobre wyniki w nauce;

9) zamieszkują na terenie Gminy Raczki;

10) posiadają dobrą opinię społeczną;

11) nie ukończyli 25 lat.

2. Zawodnicy spełniający warunki określone w ust. 1 mogą otrzymać stypendium, jeżeli przebieg ich dotychczasowej kariery sportowej, plany ich dalszych startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym, krajowym lub międzynarodowym.

3. Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach zespołowych.

4. Ustala się tryb przyznawania stypendiów. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

1) zawodnik, trener jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy, lub

2) klub sportowy, w którym jest zrzeszony, lub

3) szkoła której jest uczniem, lub

4) organy jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Raczki.

5. Wnioski o przyznanie stypendium składa się dwa razy w roku kalendarzowym w terminie od 14 maja do 15 czerwca i od 9 listopada do 10 grudnia.

6. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Raczki na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu, wpisując tam najwyższe osiągnięcia sportowe zawodnika uzyskane w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5. Do wniosku dołącza się oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów wystawionych przez odpowiednie podmioty (np. polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy ) potwierdzających:

1) osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 (tj. dyplomy i komunikaty końcowe z klasyfikacji zawodów );

2) spełnianie warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 3;

3) plany startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 6 miesięcy.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. stypendiów sportowych i nagród braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od powiadomienia.

8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia nie w terminie, o którym mowa w ust. 5;

2) wycofania wniosku;

3) nie usunięcia w wyznaczonym terminie braków formalnych.

9. Przyznanie zawodnikom stypendiów nie wyklucza możliwości przyznania im nagród i wyróżnień.

10. W jednym roku kalendarzowym zawodnik bądź trener może otrzymać jedno stypendium oraz jedną nagrodę.

§ 3. 1. Stypendium przyznaje się na okres do 6 miesięcy.

2. Przyznane stypendia wypłaca się do 28-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na wskazane przez zawodników konta bankowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta między Wójtem a stypendystą, a w przypadku niepełnoletniego z jego ustawowym przedstawicielem lub opiekunem prawnym, określająca w szczególności prawa i obowiązki stron, w tym warunki pozbawienia przyznanego stypendium. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

4. W umowie, o której mowa w ust. 3 zawodnik, a także klub, gdy zawodnik jest w nim zrzeszony, zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Wójta o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium.

5. Podstawę ustalenia wysokości stypendium, zwaną dalej podstawą, stanowi kwota 100,00 zł brutto (słownie złotych: sto 00/100) miesięcznie.

6. Stypendia mogą być przyznawane w wysokości do 5 - krotności podstawy.

7. W ramach kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy na stypendia mając na uwadze ust. 6 oraz uwzględniając rangę osiągnięcia sportowego zawodnika Wójt przyznaje stypendia za osiągnięcia sportowe zawodnika po akceptacji opinii Komisji ds. stypendiów sportowych i nagród.

8. Stypendia przyznaje Wójt po zaakceptowaniu opinii Komisji ds. stypendiów sportowych i nagród. Od opinii Komisji wnioskodawcy przysługuje odwołanie za jej pośrednictwem do Wójta Gminy Raczki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

§ 4. 1. Ustala się zasady pozbawiania zawodników stypendiów. Wójt Gminy Raczki pozbawia wypłaty stypendium, jeżeli zawodnik:

1) został członkiem klubu sportowego zarejestrowanego i działającego poza Gminą Raczki i reprezentuje ten klub, lub

2) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo - lekarskiego, lub

3) z jakichkolwiek powodów przez okres dłuższy niż 1 miesiąc zaprzestał startów lub treningów (realizacji programu szkolenia), lub

4) decyzją właściwego organu został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, lub

5) swoim zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego naraził na szwank dobre imię Gminy Raczki lub klubu sportowego, lub

6) z innych uzasadnionych przyczyn nie powinien go otrzymywać, lub

7) zmienił miejsce zamieszkania poza terenem Gminy Raczki.

2. Ustala się tryb pozbawiania zawodników stypendiów. Wniosek o pozbawienie stypendium może złożyć:

1) klub sportowy, w którym zawodnik jest zrzeszony, lub

2) szkoła, której jest uczniem, lub

3) organy jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Raczki

4) inny podmiot w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Zawodnik jest pozbawiony stypendium od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ostatecznie potwierdzono wystąpienie zdarzeń, o których mowa w ust. 1 dostarczając zawodnikowi za potwierdzeniem odbioru stosowne pismo wraz z uzasadnieniem.

4. W przypadku niezdolności zawodnika do uprawiania sportu spowodowanej urazem na treningu lub podczas zawodów, potwierdzonym zaświadczeniem lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo - lekarskiego, stypendium będzie wypłacane na dotychczasowych zasadach do końca obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od wydania zaświadczenia.

§ 5. 1. Skład Komisji ds. stypendiów i nagród dla zawodników, trenerów i innych osób oraz Regulamin pracy Komisji zostanie określony stosownym zarządzeniem .

2. Informacje o przyznanych stypendiach i nagrodach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raczki www.bip.raczki.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Rozdział 2.
Stypendia dla trenerów za wyniki sportowe

§ 6. 1. Stypendium może uzyskać trener, prowadzący szkolenie zawodnika, który spełnił odpowiednio wymagania określone w § 2 ust. 1.

2. Trener, którego zawodnik spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej pracy szkoleniowej, a także plany dalszych startów i przygotowań jego zawodnika wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym, krajowym lub międzynarodowym.

3. Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do trenerów szkolących zawodników biorących udział w dyscyplinach zespołowych.

4. Dla przyznawania stypendiów trenerom stosuje się odpowiednio tryb określony dla zawodników, o którym mowa § 2 ust. 4 - 9, § 3.

§ 7. 1. Ustala się zasady pozbawiania trenerów stypendiów. Pozbawia się trenera wypłaty stypendium, jeżeli trener:

1) rozpoczął szkolenie w klubie sportowym zarejestrowanym i działającym poza Gminą Raczki, lub

2) z jakichkolwiek powodów przez okres dłuższy niż 1 miesiąc zaprzestał pracy szkoleniowej z zawodnikiem, lub

3) decyzją właściwego organu został pozbawiony praw trenera, lub

4) swoim zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego naraził na szwank dobre imię Gminy Raczki lub klubu sportowego, lub

5) z innych uzasadnionych przyczyn nie powinien go otrzymywać.

2. W przypadku wystąpienia wobec trenera sytuacji opisanej w § 4 ust. 3 przepis ten stosuje się odpowiednio.

3. Tryb pozbawienia trenera stypendium określa odpowiednio § 4 ust. 2.

Rozdział 3.
Nagrody dla zawodników za wyniki sportowe

§ 8. 1. Ustanawia się jednorazowe nagrody dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Ustala się zasady przyznawania nagród zawodnikom. Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy:

1) reprezentują Gminę Raczki;

2) posiadają aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych, lub

3) posiadają status ucznia szkoły Gminy Raczki,

4) zamieszkują na terenie Gminy Raczki,

5) osiągają wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust. 2.

6) posiadają dobrą opinię społeczną,

7) osiągają dobre wyniki w nauce,

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w tym:

1) za udział w:

a) igrzyskach olimpijskich;

b) mistrzostwach świata;

c) pucharze świata;

d) mistrzostwach Europy;

e) pucharze Europy;

2) za zajęcie do V miejsca w:

a) pucharze Polski;

b) Mistrzostwach Polski Młodzieżowców;

c) Mistrzostwach Polski Juniorów;

d) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostw Juniorów Młodszych);

3) Za zajęcie do III miejsca w Wojewódzkich sportach mających znaczenie dla Gminy Raczki lub dla społeczności lokalnej lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach .

§ 9. 1. Wyróżnia się dwa rodzaje nagród pieniężną i rzeczową przyznawanych zawodnikom za wyniki indywidualne lub zespołom za wynik drużyny w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 8.

2. Nagrody mogą być przyznawane w wysokości do 5 -krotności podstawy, o której mowa w § 3 ust. 5.

3. W ramach kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy Raczki na nagrody i wyróżnienia mając na uwadze ust. 2 i uwzględniając rangę osiągnięcia sportowego Wójt Gminy Raczki przyznaje nagrody za osiągnięcia sportowe po akceptacji opinii Komisji ds. stypendiów sportowych i nagród.

4. Nagrody zawodnikom przyznaje Wójt Gminy Raczki po zaakceptowaniu opinii Komisji ds. stypendiów sportowych i nagród. Od opinii Komisji wnioskodawcy przysługuje odwołanie za jej pośrednictwem do Wójta Gminy Raczki w terminie 14 dni od daty otrzymania

5. Warunkiem przyznania nagrody jest uzyskanie wyników sportowych w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, o którym mowa w § 11 ust.1.

7. Przyznane nagrody pieniężne wypłaca się w kasie Urzędu Gminy Raczki lub na wskazany rachunek bankowy.

§ 10. Ustala się tryb przyznawania nagród. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć:

1) klub sportowy, w którym zawodnik jest zrzeszony, lub

2) szkoła, której zawodnik jest uczniem lub

3) organy jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Raczki.

§ 11. 1. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 8 składa się dwa razy w roku kalendarzowym w terminie od 14 maja do 15 czerwca i do 9 listopada 10 grudnia.

2. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Raczki na formularzu stanowiącym Żałącznik Nr 3 do Regulaminu o przyznanie nagrody zawodnikowi za wynik indywidualny bądź zespołowi za wynik drużyny wpisując tam odpowiednio najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 5. Do wniosków dołącza się oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów wystawionych przez odpowiednie podmioty (np. polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy, szkołę której jest uczniem ) potwierdzających:

1) osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 (tj. dyplomy i komunikaty końcowe z klasyfikacji zawodów);

2) spełnianie warunków, o których mowa w § 8 ust. 1;

3) fakt zrzeszenia w klubie sportowym oraz

- opinię klubu sportowego zrzeszającego zawodnika lub

- zaświadczenie ze szkoły oraz opinię o uczniu od Dyrektora szkoły.

3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. stypendiów sportowych i nagród braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od powiadomienia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie, o którym mowa w ust. 1;

2) wycofanie wniosku;

3) nie usunięcia w wyznaczonym terminie braków formalnych.

Rozdział 4.
Nagroda pieniężna dla trenerów za wyniki sportowe

§ 12. 1. Ustanawia się nagrodę pieniężną dla trenerów, których zawodnicy osiągają wysokie wyniki sportowe. Ustala się zasady przyznawania nagród trenerom. Mogą je otrzymać trenerzy, których zawodnicy spełniają wymagania, o których mowa w § 8 ust. 1.

2. Warunkiem przyznania nagrody trenerowi jest udział zawodnika w zawodach sportowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 bądź zajęcie odpowiedniego miejsca w zawodach o których mowa § 8 ust. 2 pkt 2.

§ 13. 1. Nagrodę pieniężną przyznaje się trenerowi za wynik indywidualny zawodnika lub za wynik drużyny po spełnieniu warunków, o których mowa w § 12 Regulaminu.

2. Dla przyznawania nagród trenerom stosuje się odpowiednio tryb określony dla zawodników, o którym mowa w § 9 -11 Regulaminu.

Rozdział 5.
Nagrody dla trenerów i innych osób za osiągnięcia w działalności sportowej

§ 14. 1. Ustanawia się nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej mającej znaczenie dla Gminy Raczki lub dla społeczności lokalnej. Ustala się zasady przyznawania nagród. Mogą je otrzymać osoby, za:

1) udokumentowane organizowanie turniejów, zawodów, mistrzostw w różnych dyscyplinach sportowych mających znaczenie dla Gminy Raczki lub dla społeczności lokalnej o charakterze międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim;

2) wieloletnią udokumentowaną działalność na rzecz propagowania sportowego stylu życia.

2. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane w wysokości do 5 - krotności podstawy, o której mowa w § 3 ust. 5.

3. W ramach kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy Raczki na nagrody i wyróżnienia mając na uwadze ust. 2 i uwzględniając znaczenie sukcesów w działalności sportowej Wójt Gminy Raczki przyznaje nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej po akceptacji opinii Komisji ds. stypendiów i nagród.

4. Nagrody trenerom i innym osobom za wyróżniającą się działalność sportową przyznaje Wójt Gminy Raczki po zaakceptowaniu opinii Komisji ds. stypendiów sportowych i nagród. Od opinii Komisji wnioskodawcy przysługuje odwołanie za jej pośrednictwem do Wójta Gminy Raczki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

5. Przyznane nagrody pieniężne wypłaca się w kasie Urzędu Gminy Raczki na wskazany rachunek bankowy.

§ 15. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć:

1) klub sportowy działający w Gminie, lub

2) organy jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Raczki, lub

3) inne podmioty.

§ 16. 1. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 14 składa się raz w roku w terminie od 9 listopada do 10 grudnia za okres danego roku kalendarzowego.

2. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Raczki na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do Regulaminu o przyznanie nagrody trenerowi bądź innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej. Wniosek winien zawierać uzasadnienie przyznania nagrody danemu kandydatowi. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty bądź ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem będące dowodami osiągnięć w działalności sportowej.

3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. stypendiów sportowych i nagród braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od powiadomienia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie, o którym mowa w ust. 1;

2) wycofania wniosku;

3) nie usunięcia w wyznaczonym terminie braków formalnych.

Rozdział 6.
Wyróżnienia

§ 17. 1. Ustanawia się wyróżnienia za wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

2. Wyróżnienia za wyniki sportowe mogą otrzymać zawodnicy za udział w dyscyplinach indywidualnych bądź zespołowych w:

1) Młodzieżowych Mistrzostwach Polski;

2) Mistrzostwach Polski Juniorów;

3) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

4) Wojewódzkich lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach;

bądź

osiągnięcie innego wyniku sportowego, jeżeli jest on udokumentowany i zatwierdzony przez władze odpowiednich związków sportowych.

3. Wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej mogą otrzymać trenerzy i inne osoby za wieloletnią udokumentowaną sukcesami organizacyjnymi i promocyjnymi działalność sportową.

4. Określa się następujące rodzaje wyróżnień: plakiety, puchary, statuetki, dyplomy, listy gratulacyjne itp.

§ 18. 1. Wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Raczki na wniosek klubu sportowego, szkoły, związku sportowego, organów jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Raczki.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia zawodnikowi, trenerowi bądź innej osobie składa się na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do Regulaminu.

3. Wnioski o przyznanie wyróżnień nie podlegają opiniowaniu przez Komisję ds. stypendiów sportowych i nagród. Po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wyróżnienia Wójt Gminy Raczki określa rodzaj wyróżnienia. Organizacją wręczenia przyznanego wyróżnienia zajmuje się pracownik ds. obsługi informatycznej urzędu, działalności gospodarczej i spraw wojskowych,.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/139/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/139/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/139/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/139/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/139/13
Rady Gminy Raczki
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe