Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/111/13 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 14 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) ) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.[2]) ) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XV/92/12 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3229) zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr XVII /111/13
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 14 marca 2013 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH POWIATU ZAMBROWSKIEGO

1. Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych poza miastem Zambrów:

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Miejscowość

Lokalizacja

Strona lewa

Strona prawa

1.

1938 B

Wygoda-Modzele Wypychy- Zanie-dr nr 8

Szeligi - Leśnica

9+308

9+425

Krusze - Łubnice

10+345

10+465

Zanie - Leśnica

12+890

13+009

2.

1979 B

Dr kraj. nr 8-Zalesie Nowe - Ożary Wielkie

Ożary Wielkie

2+346

2+350

Rutki Kossaki Tartak

0+960

0+960

Kalinówka Basie

2+732

2+712

Grądy Woniecko

10+860

10+860

4.

1984 B

Dr nr 8- Czachy K.-Kołaki Kościelne

Czachy Kołaki

1+430

1+410

5.

1989 B

Gosie Małe-Gosie Duże

Gosie Małe

0+360

0+380

Gosie Duże

1+725

1+750

6.

1993 B

Zambrów Cieciorki - Konopki-Pęsy Lipno

Zambrów Kolonia

1+728

1+713

Cieciorki Kolonia

2+514

2+534

Cieciorki

3+606

3+756

Konopki, Koziki Jałbrzyków Stok

7+120

7+130

Łady Borowe

8+016

8+036

Łady Polne

9+127

9+087

Pęsy Lipno

10+596

10+566

7.

1994 B

Wiśniewo-Poryte Jabłoń - dr nr 63

Poryte Ja błoń

5+453

5+423

Konopki Jabłoń

3+415

3+400

Gardlin

1+320

1+340

Wiśniewo

0+60

0+75

8.

1996 B

Śniadowo - Brulin - Strzeszewo-Kaczynek-Głębocz Wielki-Szumowo-dr nr 8

Szumowo

18+107

18+107

Głębocz Wielki

11+765

11+745

Kaczynek

8+165

8+180

9

1999 B

Droga nr 63-Zakrzewo Stare-Tabędz

Nowe Zakrzewo

1+484

1+504

Stare Zakrzewo

2+669

2+719

Zagroby Zakrzewo

4+520

4+550

10

2000 B

Sędziwuje-Krajewo Stare-Krajewo Borowe-Zagroby Zakrzewo

Sędziwuje

0+820

0+820

Krajewo Borowe

1+470

1+490

Stare Krajewo

3+630

3+610

Krajewo Ćwikły

5+915

5+930

11

2002 B

Szumowo-Radwany Zaorze-Zaręby Jartuzy-Stryjki

Radwany Zaorze

4+760

4+760

Zaręby Jartuzy

6+150

6+150

12.

2006 B

Dr kraj.8-Rutki

Rutki

0+440 pętla autobusowa po za jezdnią drogi

13.

2012 B

Wiśniewo-Łętowo Dąb-Kołaki Kościelne-Czarnowo Undy-Czarnowo Biki-Kulesze Kościelne

Ćwikły Krajewo

0+936

0+976

Ćwikły Rupie

1+560

1+570

Łętowo Dąb

2+791

2+806

Kołaki Kościelne

5+565

5+565

Czarnowo Undy Kolonia

7+600

7+615

Czarnowo Undy

8+450

8+450

14.

2015 B

Zambrów-Szczodruchy-Sanie Dąb-Kołaki Kościelne

Wola Zambrzycka

1+900

1+860

Grabówka

4+216

4+246

Wierzbowo Wieś

5+673

5+673

Wróble Arciszewo

6+171

6+161

Nowe Wierzbowo

6+580

6+580

Szczodruchy

7+907

7+927

Czosaki Dąb

9+070

9+055

Sanie Dąb

10+460

10+480

15.

2019 B

Mroczki-Tarnowo Goski-Skarżyn Stary-Skarżyn Nowy-Miodusy Wielkie

Nowy Skarżyn

6+115

6+130

Boruty Goski

3+005

3+020

Brajczewo Sierzputy

4+320

4+345

Tarnowo Goski

1+322

1+302

Przeździecko Mroczki

0+460

0+460

16.

2020 B

Długobórz II-Rykacze- Skarżyn Stary-Zaręby Kromki-Zaręby Grzymały-granica województwa

Długobórz Pierwszy

0+060

0+070

Rykacze

2+356

2+336

Łosie Dołęgi

4+225

4+245

Stary Skarżyn

6+055

6+035

Zaręby Kromki

8+420

8+430

Zaręby Kramki

9+960

9+910

17.

2021 B

Boruty Goski-Goski Duże-dr pow.2020 B

Goski Pełki

1+256

1+236

Goski Duże I

1+780

1+790

Goski Duże II

2+020

2+010

18.

2022 B

Osowiec-Chorzele-Sierzputy

Osowiec

0+425

0+435

Chorzele

2+315

2+330

19.

2023 B

Laskowiec Stary-Rykacze

Stary Laskowiec

0+315

0+330

Nowy Laskowiec

1+480

1+490

20.

2025 B

Zambrów-Wądołki-Grzymały-Czartosy-Srebrny Borek-Srebrna-dr kraj.nr 8

Wądołki Bućki

3+031

3+031

Wądołki Borowe

4+726

4+726

Grzymały

5+617

5+617

Zagroby Łętownica

6+556

6+526

Czartosy

8+306

8+306

Sasiny

9+450

9+450

Nowy Borek

10+990

10+990

Srebrny Borek I

12+625

12+625

Srebrny Borek II

13+230

13+230

Srebrna I

15+970

15+970

Srebrna II

16+620

16+620

21.

2028 B

Ostrożne - Srebrny Borek

Srebrny Borek I

2+650

2+640

Srebrny Borek II

3+720

3+720

22.

2030B

Srebrna - Łętownica

Srebrna (skrzyżowanie do Paproci Dużej)

0+730

0+750

Łętownica I

3+200

3+200

Łętownica II

4+910

4+910

23.

2032 B

Wyszomierz Wielki-Pęchratka Polska-granica województwa

Pęchratka Polska skrzyżowanie

3+152

3+132

Wyszomierz Wielki Wieś

0+266

0+250

24.

2033B

Dr pow.2025 B-Pęchratka Polska-granica województwa

Paproć Mała

2+635

2+650

Pęchratka Polska I

5+370

5+370

Pęchratka Polska II

6+910

6+920

25.

2034 B

Wyszomierz Wielki-Rynołty

Rynołty Kolonia

2+152

2+152

Wyszomierz

0+570

0+570

26.

2035 B

Srebrna-Paproć Duża-granica województwa

Paproć Duża kolonia

1+340

1+325

Paproć Duża

2+650

2+650

27.

2051B

granica województwa-Dębniki-dr kraj. nr 8

Dębniki

12+508

12+508

28.

2056B

droga krajowa nr 66 - Szczodruchy

Rębiszewo Zegadły

14+720

14+735

29.

1997B

Droga krajowa nr 63 - Bacze Mokre

Bacze Mokre

2+210

2+195

30.

1940B

Łady Polne - Łady Borowe

Łady Polne

4+213

4+198

31.

2001B

Żabikowo - Szumowo

Żabikowo Rządowe

0+030

0+020

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Zambrów:

Lp.

Nr drogi

Nazwa ulicy

Przystanek

Lokalizacja

Strona lewa

Strona prawa

1.

2682 B

ul. Papieża Jana Pawła II

Pętla przy bloku nr 22

0+346 pętla autobusowa poza jezdnią

2.

2677 B

ul. Magazynowa

Magazynowa GS

0+856

0+856

Magazynowa Pętla

0+302 pętla autobusowa poza jezdnią

3.

1993 B

ul. Podedwornego

Podedwornego

0+443

0+453

4.

2676 B

ul. M. Konopnickiej

Konopnickiej I

0+105

0+105

5.

2025 B

ul. Wądołkowska

Ogródki działkowe

1+505

1+505


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe