Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/138/2013 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz 391 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała XX/129/2013 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/138/2013
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 20 marca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWE PIEKUTY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Piekuty, w szczególności dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

2) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązek wyposażenia nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki może przejąć gmina, na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty;

2) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu;

4) utrzymywanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;

5) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości użytku publicznego;

6) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

7) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

9) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

10) uprzątanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;

11) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów); właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

12) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem :

a) dokonywanie tych czynności na wydzielonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji

b) mycie wyłącznie nadwozi samochodów

13) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem :

a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego celu przeznaczonych

b) gdy naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości

14) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

15) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 8 i 9 niniejszego Regulaminu;

§ 3. Na terenie gminy Nowe Piekuty biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się :

1. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy publicznych;

2. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego nieprzeznaczone;

3. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

§ 4. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządca drogi.

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub (i) worki obciąża właściciela nieruchomości. Obowiązek wyposażenia nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki może przejąć gmina, na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty;

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych

1) miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła

4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele nieruchomości powinni w pierwszej kolejności korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach koloru brązowego;

5. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zadeklarować jego posiadanie (w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz realizować obowiązek w sposób zgodny z zasadami i wykorzystywać uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywać do wykorzystania przedsiębiorcy;

6. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka oczyścić;

7. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

8. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do pojemnika lub worka;

9. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych zgodnie z dostarczonym harmonogramem;

10. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

11. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty ( max. 1m3z gospodarstwa domowego rocznie); odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku przetargu, który wygrał;

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

4. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

§ 7. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego systematycznego ich opróżniania;

2. Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

4. Selektywnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 8. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Odpady odbierane są:

1) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, w cyklu miesięcznym;

2) w zabudowie wielorodzinnej - raz w miesiącu;

2. Prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:

1) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami zbierane są w specjalistycznych pojemnikach wystawionych na terenie Gminy Nowe Piekuty;

2) odpady niebezpieczne zbierane są w specjalistycznych pojemnikach wystawionych na terenie Gminy Nowe Piekuty;

3) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest raz w roku po uprzednim poinformowaniu mieszkańców o terminie odbioru;

5) odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;

6) zużyte opony będą odbierane raz w roku.

§ 9. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.

§ 10. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność w okresie sezonu letniego wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 11. W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 12. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemnik przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych o kolorystyce lub oznaczeniu odróżniającym je od odpadów zbieranych selektywnie;

2. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Nowe Piekuty:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240l, 1100l

3) worki o pojemności od 60 do 120 l;

4) kontenery o pojemności 7 000l;

3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, koszach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 40l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;

2) dla szkół 10 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla żłobków i przedszkoli 10 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

§ 13. Określa się rodzaje i pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. Pojemność pojemników lub worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

2) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;

3. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Nowe Piekuty.

4. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie Gminy Nowe Piekuty

5. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 14. Określa się rodzaje koszy przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l,

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

2. Przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 1500 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym;

§ 15. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;

2. Pojemnik nie powinien być uszkodzony;

3. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości;

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 16. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 17. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych;

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych;

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać:

1) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;

7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać:

1) opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak;

8. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać:

1) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;

9. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI FORMALNOPRAWNE I SKUTKI ICH NIEPRZESTRZEGANIA

§ 18. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właściciele nieruchomości mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 19. Konsekwencje nie realizowania obowiązków:

1. Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt Gminy Nowe Piekuty występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);

2. Wójt Gminy Nowe Piekuty dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne oraz wszystkich nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;

3. W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, Wójt Gminy Nowe Piekuty wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);

4. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Rozdział 7.

MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW ORAZ ILOŚCI ODPADÓW WYSELEKCJONOWANYCH, DO KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANE SĄ PODMIOTY UPRAWNIONE

§ 20. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

2) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

§ 21. Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów odpowiadające wskaźnikom:

1) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r..

2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do 2020 roku.

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 22. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 23. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. w odniesieniu do psów:

1) w miejscach publicznych każdego psa należy prowadzić na uwięzi, a także z nałożonym kagańcem

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem

2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór,

2) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

3) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;

5) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy rolnej,

4. Postanowienia § 24 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 24. Obowiązki określone w paragrafie 24 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

§ 25. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym gmina Nowe Piekuty ma podpisaną stosowną umowę.

§ 26. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 27. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1. Osób będących właścicielem zwierzęci.

2. Zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego, a jego właściciel jest nie ustalony.

3. Gminy w odniesieni do pozostałych terenów.

§ 28. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Nowych Piekutach w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Piekuty".

Rozdział 9.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 29. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującym warunkiem:

1) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 1, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

2) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 30. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych sezonowo mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach , placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 10.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 31. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości w miarę potrzeb lub na polecenie służb sanitarno-epidemiologicznych. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany w miarę potrzeb.

§ 32. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Nowe Piekuty określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. 1. Upoważnieni przez Wójta Gminy w Nowych Piekutach pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Nowe Piekuty można zgłaszać do Urzędu Gminy Nowe Piekuty, tel. 86 476 15 20 oraz na adres poczty elektronicznej: ugpiekuty@pro.onet.pl,

4. Urząd Gminy w Nowych Piekutach będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe