Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/213/13 Rady Gminy Narew

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1417, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013r. poz. 21), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVI/156/13 Rady Gminy Narew z 23 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych , z zastrzeżeniem lit. b-m,";

2) uchyla się § 6.

3) w § 16 pkt. 1 uchyla się lit. b.

4) uchyla się § 17.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe