Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/175/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz. u. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 128, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153), art. 13, art. 25, art. 34 ust. 6, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256, 1429, 1529) Rada Gminy uchwala co następuje:

Rozdział 1.

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania i zamiany, a także zasady wydzierżawienia i najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. .

1. Ilekroć w uchwale jest mowa:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Czeremcha

2) Radzie Gminy - rozumie się przez to Radę Gminy Czeremcha

3) Wójcie Gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Czeremcha

4) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. 1. Podstawa do zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych, ich dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi, jest zarządzenie Wójta Gminy.

2. Załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy jest wykaz sporządzony w trybie art. 35 ustawy.

Rozdział 2.
NABYWANIE, ZBYWANIE, OBCIĄŻANIE ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI I LOKALI

§ 3. 1. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy następuje w drodze przetargu lub bezprzetargowej przy zachowaniu zasad określonych przepisami ustawy oraz innymi przepisami szczególnymi.

§ 4. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym cena sprzedaży nie może być niższa od jej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 5. 1. Udziela się Wójtowi Gminy zgody na nabywanie nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości służebnościami w przypadkach uzasadnionych celami publicznymi.

2. Nabywanie nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości służebnościami, może nastąpić w szczególności z uwagi na:

1) potrzeby inwestycje,

2) potrzeby realizacji zadań własnych i zleconych,

3) scalenie nieruchomości i ich ponownemu podziałowi na działki gruntu,

4) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe Gminy,

5) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz budowę infrastruktury technicznej.

§ 6. Upoważnia się Wójta do obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu oraz wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach gminnych.

§ 7. Wyraża się zgodę Wójtowi na nabywanie w drodze darowizny nieruchomości na cele publiczne od Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego.

§ 8. Udziela się Wójtowi zgody na zamianę nieruchomości ze względu na:

1. konieczności realizacji zadań własnych i zleconych,

2. obowiązki Gminy wynikające z ustaw szczególnych,

3. scalenie nieruchomości i ponowny podział na działki budowlane,

4. tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

5. inne wypadki uzasadnione interesami Gminy.

Rozdział 3.
DZIERŻAWA I NAJEM NIERUCHOMOŚCI I LOKALI

§ 9. 1. Udziela się Wójtowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości i najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata, w trybie przetargowym.

2. Do przetargów stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108.

§ 10. Warunki oddania lub objęcia nieruchomości w dzierżawę lub najem, określa umowa.

§ 11. 1. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego ustala Wójt na drodze zarządzenia.

2. W przypadku przeprowadzenia postępowania przetargowego stawki ustalone przez Wójta w drodze zarządzenia, stanowią minimalne stawki wywoławcze w przetargu.

Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Sprawy nie uregulowane niniejszą uchwałą wymagają zgody Rady Gminy.

§ 13. Wejście w życie niniejszej uchwały nie powoduje obowiązku dostosowania treści umów dotychczas obowiązujących.

§ 14. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Traci moc uchwała Nr VI/63/2003 Rady Gminy Czeremcha z dnia 10 września 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawienie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 105, poz.1938)

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe