Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/129/2013 Rady Gminy Korycin

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Korycin oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 11 ust. 2, art. 13, art. 24 art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości, a także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Korycin;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Korycin;

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Korycin;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);

5) nieruchomości - rozumie się przez to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;

6) lokalu - rozumie się przez to lokal mieszkalny, o którym mowa w art.2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);

7) lokalu użytkowym - rozumie się przez to pomieszczenia przeznaczone przez wynajmującego lub wydzierżawiającego na cele inne niż mieszkalne, wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości

§ 2. 1. Wójt może nabywać nieruchomości w celu realizacji zadań związanych z rozwojem Gminy zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z nim urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych.

2. Wójt może nabywać nieruchomości, bez konieczności uzyskania zgody Rady Gminy na ich nabycie:

1) na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy;

2) na cele publiczne, uzasadniające wywłaszczenie;

3) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy;

4) na potrzeby inwestycyjne Gminy;

5) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy.

Rozdział 3.
Zbywanie nieruchomości

§ 3. Wójt przeznacza nieruchomości i lokale do zbycia po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy, stosując tryb przetargowy albo bezprzetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z przepisów prawa.

§ 4. 1. W trybie bezprzetargowym nieruchomości lub lokale mogą być zbywane w wypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych, po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy w drodze uchwały, a ponadto jeżeli:

1) zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową;

2) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę;

3) zapisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2.

Rozdział 4.
Zamiana nieruchomości

§ 5. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy, a w szczególności ze względu na:

1) zamierzenia inwestycyjne Gminy;

2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych;

3) realizację innych celów publicznych.

Rozdział 5.
Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości i lokali użytkowych

§ 6. Nieruchomości i lokale użytkowe mogą być wynajmowane lub wydzierżawiane na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na:

1) cele nie związane z działalnością zarobkową w dziedzinie oświaty, kultury, opieki społecznej, ochrony środowiska, nauki, badań i rozwoju, jak również wychowania, sportu i turystyki;

2) potrzeby administracji rządowej i samorządowej;

3) działalność organizacji społeczno-zawodowych oraz grup producenckich;

4) organizacji harcerskich i kombatanckich;

5) działalność stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania własne Gmin;

6) cele prowadzonej działalności organizacji pożytku publicznego, opiekuńczej, organizacji przeprowadzających akcje charytatywne;

7) cele sakralne;

8) rzecz oferentów proponujących najkorzystniejsze warunki najmu lub dzierżawy w stosunku do nieruchomości i lokali użytkowych, na które nie wyłoniono strony umowy w dwukrotnym przetargu oraz najemców tych lokali i dzierżawców nieruchomości;

9) kontynuację działalności przez dotychczasowych najemców i dzierżawców, z którymi zawarte zostały umowy na lokale użytkowe;

10) dojścia i dojazdy do lokali oraz do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;

11) umieszczanie reklam;

12) realizację urządzeń infrastruktury technicznej i inne cele publiczne w rozumieniu ustawy;

13) czasowe zajęcie terenu w przypadku prowadzenie robót budowlanych i innych prac towarzyszących, dla których niezbędne jest czasowe władnie terenem;

14) gdy są przeznaczone na działalność zawodową lub gospodarczą, która spełnia takie funkcje zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców gminy w szczególności związanych z opieką zdrowotną, farmaceutyczną, usługami specjalistycznymi, działalnością kulturalną.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe