Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/131/13 Rady Gminy Orla

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Orli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Orli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do Uchwały Nr XVII/131/13
Rady Gminy Orla
z dnia 29 marca 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W ORLI

§ 1. Administratorem kompleksu sportowego "Orlik" jest Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli, z siedzibą przy ul. Bielskiej 32.

§ 2. Kompleks sportowy, zwany dalej obiektem, obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnię okólną, skocznię oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

§ 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

§ 4. Obiekt ma charakter ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest nieodpłatne.

§ 5. Obiekt jest czynny w następujących godzinach:

1) planowane zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkół w Orli w okresie wrzesień - czerwiec od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30;

2) dostępny dla wszystkich chętnych:

a) wrzesień - czerwiec:

- poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 20.00,

- sobota - niedziela w godz. 14.00 - 20.00,

b) lipiec - sierpień: poniedziałek - niedziela w godz. 13.00 - 21.00.

§ 6. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają placówki oświatowe oraz kluby sportowe działające na terenie gminy, w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 7. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne, techniczne lub organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

§ 8. Zajęcia sportowe odbywające się na boiskach koordynuje instruktor sportu.

§ 9. Osoby korzystające z obiektu obowiązane są do wpisywania się do "Rejestru Użytkowników".

§ 10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni i pomieszczeń socjalnych.

§ 11. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 12. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.

§ 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

1) używania na boiskach butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu;

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

5) palenia tytoniu i spożywania alkoholu;

6) zaśmiecania;

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

9) wprowadzania zwierząt;

10) korzystania z obiektu bez zgody instruktora sportu;

11) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

§ 14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Po zakończonych zajęciach należy zwrócić go w stanie nienaruszonym.

§ 15. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność materialną, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 16. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek.

§ 17. Osoby korzystające z obiektu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe nie z jego winy, jakie mogą mieć miejsce na obiekcie.

§ 18. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do administratora.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe