Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/179/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia w następującej wysokości:

1) od pojemnika o minimalnej pojemności 110 l - 50,00 zł netto,

2) od pojemnika o minimalnej pojemności 240 l - 110,00 zł netto,

3) od pojemnika o minimalnej pojemności 1100 l - 210,00 zł netto,

4) od pojemnika o pojemności 7 m3(KP-7) - 500,00 zł netto.

§ 2.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłat, o których mowa w § 1 są pomniejszone o 20%.

§ 3.

Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 27,00 zł netto za m3.

§ 4.

Do stawek ustalonych w § 1 - § 3 nalezy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz 440).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe