Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/137/13 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2013- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 145; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153), art.70a ust.1 i 2a w związku z art.91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 1 poz.1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz.800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706; z 2011r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012r. poz.908), a także § 6 ust.2 i § 7 rozporządzenia Ministra i Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz poszczególnych kryteriów i trybu przyznawnia tych środków, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (Dz. U. z 2002r. Nr 46 poz. 430), Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie Gminy Suraż w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

§ 2. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb szkół:

1) studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach takich jak:

a) technika

b) fizyka

2) szkolenia rad pedagogicznych;

3) kursy doskonalące, warsztaty, seminaria, konferencje przedmiotowo-metodyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska;

4) materiały szkoleniowe i informacyjne.

§ 3. 1) W porozumieniu z dyrektorem szkół ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi 1.000 zł. dla jednego nauczyciela za semestr nauki, nie więcej niż 80% opłaty semestrowej.

2) Łączna kwota dofinansowania na jednego nauczyciela nie może przekroczyć 2.000zł w danym roku kalendrzowym

§ 4. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt 2,3 i 4 są dofinansowane w 100%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe