Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXIX/132/09 Rady Miasta Siemiatycze z 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 94, poz. 1034), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXXII/147/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 146, poz. 1603);

2) Uchwałą Nr XLVIII/217/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 282, poz. 3593);

3) Uchwałą Nr XIX/98/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 962). Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 1 pkt. 3 uchwały nr XIX/98/12 Rady Miasta Siemiatycze z 15 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 962), który stanowi:

w § 7 skreśla się ust. 1. ".

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Siemiatycze
z 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/132/09
Rady Miasta Siemiatycze
z 27 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz, 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 Nr 149, poz. 887) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2006 r. 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885 z 2011 Nr 161, poz. 967) po uzgodnieniu w dniu 6 lutego 2009 r. projektu niniejszego regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze:

REGULAMIN
określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 i 7 ustawy - Karta Nauczyciela,

6) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania w dniu wolnym od pracy.

7) mieście należy przez to rozumieć Miasto Siemiatycze.

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny

§ 2. 1. Ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 2,5 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w mieście.

2. Środki na dodatki motywacyjne dla danej szkoły są proporcjonalne do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w budżecie miasta.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Czasookresy przyznawania dodatku motywacyjnego muszą się mieścić w ramach roku budżetowego.

6. [1]) Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szkoły.

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Miasta.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia .

§ 3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,

3) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

4) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej,

5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,

6) zaangażowanie w prace społeczne na rzecz oświaty.

Rozdział 3
Dodatek funkcyjny

§ 4. 1.[2]) Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły liczącej do 7 oddziałów - od 200 zł - do 1 000 zł,

2) dyrektorowi szkoły liczącej od 8 do 17 oddziałów - od 300 zł - do 1 400 zł,

3) dyrektorowi szkoły liczącej 18 i więcej oddziałów - od 500 zł - do 1 900 zł,

4) wicedyrektorowi szkoły - od 200 zł - do 900 zł.,

5) nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole - od 200 zł - do 500 zł.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1) dla dyrektora szkoły - Burmistrz Miasta,

2) [3]) dla wicedyrektora i nauczyciela, któremu powierzono inne stanowisko kierownicze w szkole - dyrektor szkoły.

4. [4]) W okresie realizacji przez szkołę projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków zewnętrznych, dyrektorowi szkoły może być przyznany dodatek funkcyjny w wysokości do 200% maksymalnych stawek dodatków określonych odpowiednio w ust.1.

§ 5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, i tak nauczycielowi któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy - w wysokości - 130 zł,

2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości - 40 zł,

3) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości - 80 zł,

4) funkcję nauczyciela konsultanta - w wysokości - 80 zł.

§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

3. Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4
Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw[5])

§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniajacych do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.

2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach o których mowa w ust. 2 ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniajacych do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 zaokrąglając do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

§ 9. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych oraz uciążliwych warunkach, określonych w innych przepisach.

§ 10. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyznanie dodatku za warunki pracy, a jeżeli przyznanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 11. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie nie wykonywał pracy, z którą dodatek jest związany, a w szczególności:

1) z powodu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,

2) z innych przyczyn.

§ 12. Wysokość dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy wynosi:

1) za pracę w warunkach trudnych - 15% wynagrodzenia zasadniczego,

2) za pracę w warunkach uciążliwych - 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 13. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz Miasta.

§ 14. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 6
Dodatek za wysługę lat

§ 15. Stawkę oraz szczegółowe zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.

§ 16. 1. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według skali wyższej przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 17. Dodatek za wysługę lat przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej.

§ 18. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 19. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają zastosowania trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XIX/98/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 962), który wszedł w życie z dniem 6 kwietnia 2012 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXII/147/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 146, poz. 1603), który wszedł w życie z dniem 31 lipca 2009 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2., który wszedł w życie z dniem 31 lipca 2009 r.

[4]) dodany przez § 1 uchwały Nr XLVIII/217/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 października 2010 r. zmieniającą uchwalęw sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośći szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 282, poz. 3593), który wszedł w życie 14 grudnia 2010 r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1, który wszedł w życie 16 kwietnia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe