Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/129/13 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 marca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6i pkt 1, art. 6j ust. 2 i art. 6k pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/112/12 Rady Gminy Szumowo z 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 484), § 3 otrzymuje brzmienie: "§3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8 od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba i 15 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby i więcej.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba i 20 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby i więcej."

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, nie wczesniej jednak niż w dniu 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe