Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/130/13 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1]) ), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się:

1) Dębek Kazimierz;

2) Figoń Ewa;

3) Gliński Kazimierz;

4) Głębocki Witold;

5) Grodzka Irena;

6) Jastrząb Roamn;

7) Jastrzębski Stanisław;

8) Kalinowski Andrzej;

9) Krakówka Jerzy;

10) Kraska Alina;

11) Kurant Elżbieta;

12) Leszczuk Henryk;

13) Olszewski Jarosław;

14) Pieńkowski Grzegorz;

15) Przychodzeń Kazimierz;

16) Rybakiewicz Zdzisław;

17) Słaba Hanna;

18) Szwarc Antoni;

19) Wojdylak Władysław;

20) Wojsz Alina.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7% opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zainkasowanych i wpłacanych na konto Urzędu Gminy Szumowo przez inkasenta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe