Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/131/13 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szumowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1]) ), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Szumowo zobowiązani są - bez wezwania - uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie w terminie do dnia 15 każdego ostatniego miesiąca kwartału, którego obowiązek ponoszenia dotyczy.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września 2013 roku.

§ 2. Ustala się, iż pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje poprzez wpłatę na konto bankowe Urzędu Gminy Szumowo lub u inkasenta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/113/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szumowo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 485).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe