Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Orla

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXI/176/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 95, poz. 1055), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXX/247/10 Rady Gminy Orla z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1570);

2) uchwałą Nr XII/87/12 Rady Gminy Orla z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2561).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXX/247/10 Rady Gminy Orla z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1570), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.";

2) § 3 uchwały Nr XXX/247/10 Rady Gminy Orla z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1570), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

3) § 2 uchwały Nr XII/87/12 Rady Gminy Orla z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2561), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.";

4) § 3 uchwały Nr XII/87/12 Rady Gminy Orla z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2561), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Orla
z dnia 29 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXI/176/09
Rady Gminy Orla
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 30 ust. 1, 6, 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 1544) po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla, określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/79/08 Rady Gminy Orla z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Orla (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 50, poz. 460).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.


Załącznik do uchwały Nr XXI/176/09
Rady Gminy Orla
z dnia 26 marca 2009 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ ORLA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla, zwany dalej Regulaminem określa:

1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;

2) szczegółowe warunki przynawania dodatku za wysługę lat;

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, wskazane w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33), dla których organem prowadzącym jest gmina Orla;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Orla;

3) roku szkolnym - rozumie się przez to okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

4) klasie - rozumie się przez to także oddział lub grupę;

5) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1);

6) rozporządzeniu - rozumie się przez to aktualnie obowiązujące rozporządzenie wydane na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w rozporządzeniu.

§ 3. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

Rozdział 2.
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze nauczycieli

§ 4. Wysokość, warunki oraz zasady przyznawania i wypłacania

1) dodatku motywacyjnego;

2) dodatków funkcyjnych;

3) dodatków za warunki pracy;

4) dodatku za wysługę lat;

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

6) nagród ze specjalnego funduszu nagród;

7) określa niniejszy Regulamin.

§ 5. 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie.

§ 6. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

1) nagród jubileuszowych;

2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

3) zasiłku na zagospodarowanie;

4) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;

5) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę;

6) dodatku wiejskiego;

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze.

§ 7. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy -Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.).

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 8. 1. Nauczycielowi, dyrektorowi szkoły w zależności od osiąganych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne w wysokości co najmniej 3% rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu - na 1 etat kalkulacyjny nauczycieli zatrudnionych w szkole bez uwzględnienia godzin ponadwymiarowych.

3. Środki ustalone na podstawie ust. 2 obejmują składki ZUS i składki na Fundusz Pracy obciążające pracodawcę.

§ 9. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych, potwierdzanych efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) w przypadku dyrektora szkoły - wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

a) podnoszenie umiejętności zawodowych,

b) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,

f) przestrzeganie dyscypliny pracy,

g) wdrażanie innowacji pedagogicznych, programów autorskich, nowatorskich rozwiązań,

h) osiąganie sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych,

i) przygotowywanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków unijnych,

j) promocja szkoły;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz lokalnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

f) prowadzenie kółek zainteresowań,

g) w stosunku do dyrektora właściwe administrowanie szkołą.

2. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

3. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w szkole co najmniej 4 miesięcy.

§ 10. 1.[1]) Przyznany dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela bądź dyrektora.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w pełnych złotych na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt, a nauczycielowi dyrektor szkoły.

4. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 11. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:

1) stażystom w okresie odbywania stażu;

2) nauczycielom, którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy lub Karty Nauczyciela;

3) w okresie urlopu na poratowanie zdrowia;

4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

§ 12. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 13. 1.[2]) Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny:

1) dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów w wysokości 200 - 400 zł;

2) dyrektorowi szkoły liczącej od 9 do 15 oddziałów w wysokości 400 - 800 zł;

3) wicedyrektorowi w wysokości 100 - 600 zł;

4) kierownikowi świetlicy w wysokości 100 - 350 zł.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1) dyrektorowi - Wójt Gminy;

2) osobom zajmującym stanowiska kierownicze, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 - dyrektor szkoły.

§ 14. [3]) Dodatek funkcyjny przysługuje ponadto nauczycielowi, któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy w wysokości 150 zł,

2) funkcję opiekuna stażu w wysokości 60 zł za jednego stażystę.

§ 15. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca, w którym powierzono funkcję kierowniczą, jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca;

2) od pierwszego dnia następnego miesiąca, jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca.

§ 16. 1. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 14.

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych przysługuje jeden wyższy dodatek funkcyjny.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:

1) w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2) w czasie urlopu dla poratowania zdrowia;

3) w czasie urlopu bezpłatnego;

4) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;

5) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 17. Dyrektor szkoły, osoby pełniące funkcje kierownicze szkoły tracą prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 2:

1) wraz z upływem kadencji;

2) w razie wcześniejszego odwołania;

3) z upływem okresu powierzenia funkcji na czas określony.

§ 18. Wicedyrektorowi, który pełni funkcje kierownicze za nieobecnego dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w stawce dyrektora po upływie 3 miesięcy sprawowania tej funkcji i od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po tym okresie. Wicedyrektor otrzymuje jeden wyższy dodatek.

§ 19. Dodatki funkcyjne wypłaca się miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 20. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela.

2. Regulamin obejmuje przypadki pracy w trudnych warunkach oraz w warunkach uciążliwych, które występują w szkole w Orli.

§ 21. Nauczycielom przysługuje dodatek za każdą przepracowaną godzinę w trudnych lub w uciążliwych warunkach pracy w wysokości 5% stawki godziny ponadwymiarowej.

§ 22. Dodatki za warunki pracy przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

§ 23. Dodatki za warunki pracy przyznaje dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Wójt.

§ 24. Dodatki za warunki pracy nie przysługują:

1) w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2) w czasie urlopu dla poratowania zdrowia;

3) w czasie urlopu bezpłatnego;

4) w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub urlopem macierzyńskim.

§ 25. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu.

Rozdział 6.
Dodatek za wysługę lat

§ 26. 1. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 33 ust. 2 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

1) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;

2) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie.

4. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 7.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 27. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych i godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub godzin doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

§ 28. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 29. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub1/4,jeśli dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 30. 1.[4]) Przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw następuje na podstawie zasad określonych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.

2. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, przysługuje inny dzień wolny od pracy lub odrębne wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem.

§ 31. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 8.
Nagrody

§ 32. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli w szkole prowadzonej przez gminę Orla.

2. Środki w wysokości:

1) 30 % utworzonego funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy przyznawane dyrektorowi i nauczycielom;

2) 70 % utworzonego funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, przyznawane nauczycielom.

§ 33. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

§ 34. Po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku, może być przyznana nagroda nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz w szczególności:

1) nauczyciel:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów;

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji;

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do kolejnych etapów konkursów przedmiotowych, zajęciem I - III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich;

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udziału uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach;

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży;

i) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;

j) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu;

k) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;

l) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;

m) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;

n) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela;

2) dyrektor szkoły:

a) wzorowo organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy oraz kieruje nim zgodnie
z wymogami reformy, potrzebami społecznymi i regionalnymi,

b) zapewnia uczniom (wychowankom) i pracownikom warunki pełnego bezpieczeństwa
i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) prawidłowo i oszczędnie gospodaruje środkami oraz mieniem placówki, przestrzegając dyscypliny budżetowej,

d) prowadzi politykę kadrową zgodnie z potrzebami placówki w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,

e) angażuje się i przejawia inicjatywy w pracy mające na celu rozwój kierowanej placówki,

f) wykazuje osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

g) podejmuje efektywne działania na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki,

h) doskonali własny warsztat pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

i) inspiruje nauczycieli i stwarza im sprzyjające warunki do podnoszenia kwalifikacji,

j) tworzy dobry klimat pracy, wpływa na właściwe stosunki międzyludzkie i umiejętne rozwiązywanie konfliktów,

k) promuje szkołę i jej osiągnięcia,

l) współpracuje z instytucjami zewnętrznymi,

m) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne.

§ 35. 1. Nagrody przyznają:

1) nauczycielom

a) dyrektor szkoły:

- z własnej inicjatywy,

- na wniosek rady pedagogicznej,

- na wniosek działającej w szkole organizacji związkowej;

b) Wójt Gminy:

- z własnej inicjatywy,

- na pisemny wniosek dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

- na pisemny wniosek działającej w szkole organizacji związkowej;

2) dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy:

- z własnej inicjatywy,

- na pisemny wniosek działającej w szkole organizacji związkowej.

2. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, nagrody mogą być przyznane w innym czasie.

Rozdział 9.
Przepisy przejściowe i końcowe

Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez uchwałę Nr XII/87/12 Rady Gminy Orla z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez uchwałę Nr XII/87/12 Rady Gminy Orla z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez uchwałę Nr XII/87/12 Rady Gminy Orla z 31 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez uchwałę Nr XXX/247/10 Rady Gminy Orla z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gminę Orla.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe