Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/371/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIII/355/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dopłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 40% należnej i uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w półroczu poprzedzającym wystąpienie właściciela nieruchomości o przyznanie dopłaty.".

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zasady udzielania dopłat zostaną określone w odrębnej uchwale.".

3) Dodaje się ust. 4 do § 3 w brzmieniu:

"4. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, przekazuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy lub wypłaca się w kasie Urzędu Miejskiego w Suwałkach.".

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

1) 110 i 120 litrów - 26,00 zł;

2) 240 litrów - 44,00 zł;

3) 360 litrów - 60,00 zł;

4) 550 litrów - 80,00 zł;

5) 660 litrów - 90,00 zł;

6) 770 litrów - 100,00 zł;

7) 1000 litrów - 120,00 zł;

8) 1100 litrów - 132,00 zł;

9) 2500 litrów - 340,00 zł;

10) 5000 litrów - 640,00 zł;

11) 7000 litrów - 900,00 zł.".

5) § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Stawka opłaty za pojemnik na odpady zmieszane wynosi 50% stawki określonej w ust. 1;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe