Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/372/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1481) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe