Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/143/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. z 2012 r. poz.567) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/141/08 z dnia 29 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 19, poz. 201).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/143/13
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lutego 2013 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 1. Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki i sportu, przyjmuje Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (zwanego dalej programem).

§ 2. Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień, poprzez udzielenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie uczniom, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki , chcą się rozwijać i posiadają wizję celów jakie zamierzają osiągnąć.

§ 3. Stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, zwane dalej "stypendium", przyznawane jest uczniom klasy V i VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom I roku uczelni publicznych i niepublicznych - mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego.

§ 4. Stypendystami za szczególne osiągnięcia naukowe mogą zostać uczniowie i studenci spełniający łącznie następujące kryteria:

1) są uczniami wysokomazowieckich szkół lub studentami I roku mieszkającymi na stałe w mieście Wysokie Mazowieckie,

2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

3) cechuje ich pozytywna postawa społeczna,

4) spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

a) w klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres, na który ma być przyznane
stypendium uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych wypisanych na świadectwie, co najmniej:

- uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej - 5,6,

- uczniowie gimnazjum - 5,4,

- uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej - 5,0.

b) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium byli laureatami, bądź
finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych na szczeblu:
wojewódzkim/okręgowym, centralnym/ogólnopolskim lub międzynarodowym,

c) w roku szkolnym poprzedzającym stypendium byli: laureatami bądź finalistami olimpiad, konkursów związanych z przedmiotami objętymi szkolnym planem nauczania. Na szczeblu wojewódzkim/okręgowym, centralnym/ogólnopolskim lub międzynarodowym. Wniosek wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 5. Warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe jest spełnienie następujących kryteriów:

1) zajęcie w zawodach sportowych (nie dotyczy osiągnięć sportowych uzyskanych drużynowo):

- medalowego miejsca (1-3) na szczeblu centralnym/ogólnopolskim,

- medalowego miejsca (1-3) w zawodach szczebla wojewódzkiego/okręgowego,

- start w międzynarodowych zawodach sportowych,

2) uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania w klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium.

3) postawa w codziennym zachowaniu nie budzi zastrzeżeń i jest godna sportowca.

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie dyrektor szkoły, do której uczęszcza (uczęszczał) uczeń (student), po uprzednim zaopiniowaniu, przez Radę Pedagogiczną danej szkoły.

2. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie , ul Ludowa 15 w terminie do dnia 20 września danego roku.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem - kserokopie dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe określa załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. W przypadku wątpliwości komisja może zwrócić wniosek do ewentualnego wyjaśnienia i uzupełnienia.

§ 7. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez powołaną w tym celu komisję stypendialną, zwaną dalej komisją.

2. Komisję powołuje Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.

3. W skład komisji wchodzą:

1) Zastępca Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie - przewodniczący komisji,

2) Pracownik Urzędu Miasta prowadzący sprawy oświaty- członek komisji,

3) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury - członek komisji

4) Przewodniczący Komisji Finansowej - członek komisji.

4. Obrady komisji prowadzi Przewodniczący komisji.

5. Na wniosek Przewodniczącego komisji pracownik urzędu prowadzący sprawy oświaty informuje jej członków o planowanym posiedzeniem i jego terminie.

6. Członek komisji, którego dziecko ubiega się o stypendium, nie może brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem.

§ 8. 1. Stypendium przyznawane jest uczniom na okres dziesięciu miesięcy, tj. od września do czerwca, natomiast studentom od października do lipca.

2. Stypendium studentom I roku przyznawane jest na podstawie wyników uzyskanych w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Warunkiem wypłaty stypendium studentom I roku jest rozpoczęcie przez nich studiów, co stypendysta powinien udokumentować zaświadczeniem z uczelni.

4. Stypendia przyznawane są raz w roku szkolnym.

5. Zakończenie procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję stypendialną następuje do dnia 10 października danego roku.

6. Stypendium wypłacane jest z dołu, tj. w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca na konto wskazane przez stypendystę (opiekunów prawnych).

7. W przypadku zaprzestania nauki, stypendium nie przysługuje. O fakcie zaprzestania dalszego kształcenia osoba otrzymująca stypendium ma obowiązek zawiadomić Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w terminie 7 dni. Nienależnie pobrane stypendium należy zwrócić niezwłocznie na konto Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.

8. W przypadku stwierdzenia rażącego obniżenia poziomu spełniania kryteriów przez stypendystę, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zobowiązany jest złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o cofnięcie stypendium przed upływem okresu, na jaki zostało przyznane.

§ 9. 1. Liczbę i wysokość stypendiów na dany rok szkolny określa każdorazowo Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie po przedłożeniu ostatecznego protokołu z prac komisji.

2. Wręczenia stypendiów dokonuje Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie podczas oficjalnej uroczystości.

§ 10. Tryb i procedura przyznawania Stypendiów zgodnie z niniejszym regulaminem podawane są do publicznej wiadomości w szkołach, na tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/143/13
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lutego 2013 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie dla uczniów
oraz absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
za osiągnięcia ..........................................

Wysokie Mazowieckie .......................

……………………………………..

(imię i nazwisko ucznia)

..........................................................

(adres zamieszkania, telefon)

..........................................................

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie dla uczniów
oraz absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
za osiągnięcia ..........................................

Imię i nazwisko (ucznia)

...............................................................................................................................

1) Data i miejsce urodzenia

...............................................................................................................................

2) Adres zamieszkania

...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………

3) Nazwa szkoły, klasa

................................................................................................................................

................................................................................................................................

4) Ocena zachowania ucznia potwierdzona przez dyrektora szkoły

................................................................................................................................

5) Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium za rok szkolny

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

6) Opinia dyrektora szkoły (w przypadku stypendium naukowego):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

7) Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej zawarta w Protokole nr …… z dnia ……………

8) Opinia trenera (w przypadku stypendium sportowego):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

9) Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata - kserokopie dokumentów uwierzytelnione za zgodność z oryginałem:

a) kserokopia świadectwa,

b) ................................................................................................................

c) ................................................................................................................

d) ...............................................................................................................

....................................................

(podpis wnioskodawcy/dyrektora szkoły)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe