Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 109/XXII/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościelne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 567, Dz. U. z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościelne , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 95/XXI/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kulesze Kościelne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązująco od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109/XXII/2013
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 marca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY KULESZE KOŚCIELNE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kulesze Kościelne, w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;

3) WPGO - należy przez to rozumieć zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wojewódzki plan gospodarki odpadami;

4) punkty selektywnego zbierania - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest samochód, odbierające wyselekcjonowane odpady od właścicieli nieruchomości;

5) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach ;

6) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na rozmiary lub masę w typowych pojemnikach;

7) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady które ulęgają rozpadowi tlenowemu lun beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów tj. ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

8) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

9) opakowaniach wielomateriałowych - należy przez to rozumieć opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych rodzajów materiałów, wymienionych w załączniku nr 1 do tzw. ustawy o opłacie produktowej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w taki sposób, że nie można ich rozdzielić ręcznie lub przy użyciu prostych metod fizycznych;

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady obojętne pochodzące z remontów i rozbiórek, nie wymagających pozwolenia ani zgłoszenia, jak np. gruz, beton, materiały ceramiczne, panele i inne elementy gipsowe;

11) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a w szczególności np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki;

12) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;

13) zbiornikach bezodpływowych - należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

14) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;

15) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, takie jak: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe;

16) terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - należy przez to rozumieć grunty wyłączone z produkcji w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.);

17) terenach przeznaczonych do użytku publicznego - należy przez to rozumieć miejsca publiczne służące do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji i edukacji;

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) zlokalizowanie pojemników na odpady w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla osób korzystających z tych pojemników oraz dla pojazdów odbierających odpady komunalne;

3) dbanie o nieprzepełnianie odpadami pojemników, uwzględniając ich pojemność oraz zapobieganie zaleganiu odpadów wokół pojemników;

4) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (gromadzenie w nim nieczystości ciekłych) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków;

5) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy;

6) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

7) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

8) przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych należy obowiązkowo dzielić na następujące frakcje:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) odpady ulegające biodegradacji,

f) odpady komunalne zmieszane niepodlegające selektywnej zbiórce.

9) obowiązkowe wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów problemowych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

10) frakcje odpadów wyszczególnione w pkt 9 należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i umieszczać w przygotowanych do tego celu specjalnych kontenerach, zlokalizowanych na terenie gminy lub w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne;

11) indywidualne kompostowanie w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych lub selektywne gromadzenie tych odpadów w pojemnikach i przekazywanie ich przedsiębiorcy;

12) przekazywanie odpadów problemowych do punktów selektywnej zbiórki oraz odbiór odpadów przez przedsiębiorcę z terenów nieruchomości będą odbywały się zgodnie z opracowanym harmonogramem;

13) odpowiednie zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest (m.in. eternitu i płyt azbestowo cementowych - w przypadku gdy dokonywane jest usuwanie azbestu lub materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości) przed pyleniem do czasu ich odbioru przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia do demontażu, odbioru i unieszkodliwiania;

14) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości, służącej do użytku publicznego;

15) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy, przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;

16) uprzątanie piasku z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów;

17) utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych (usuwanie z terenu budowy powstałych w wyniku prac budowlanych odpadów);

18) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilnoprawne zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a uprawnionym przedsiębiorcą;

19) utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządców tych dróg;

20) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się tylko w miejscach wyposażonych w trwałą, utwardzoną i szczelną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostanie się wody poużytkowej do gruntu; miejsce mycia samochodu winno ponadto posiadać urządzenie do odprowadzania wód poużytkowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

§ 4. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela drogi.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 7. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 110 l.

2) kontenery o pojemności od 2500 l.

2. Do selektywnej zbiórki i gromadzenia frakcji odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie worków o pojemności od 60 l.

3. Odpady mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, kontenerach lub workach:

a) worki w kolorze niebieskim - do gromadzenia papieru

b) worki w kolorze białym - do gromadzenia szkła

c) worki w kolorze żółtym z napisem TWORZYWA SZTUCZNE - do gromadzenia tworzyw sztucznych

d) worki w kolorze żółtym z napisem METALE - do gromadzenia metalu

e) worki w kolorze brązowym - do gromadzenia odpadów biodegradowalnych

f) pojemniki lub worki odpowiednio oznaczone - do gromadzenia odpadów komunalnych nie podlegających segregacji.

2. Na pozostałych nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne, właściciel ma obowiązek wyposażyć je w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników a odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych a właścicielem nieruchomości.

3. Właściciel nieruchomości powinien zaopatrzyć się w pojemniki na odpady i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki indywidualnie lub u przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 8. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

2) szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

3) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach i wystawione w miejscu umożliwiającym dojazd przedsiębiorcy, w terminie wcześniej ustalonym.

§ 9. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki nie wolno wrzucać:

1) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem itp.

2) kalki technicznej, tapet,

3) zabrudzonego, tłustego, lakierowanego lub foliowanego papieru (np. opakowań po maśle, jajkach, a także folderów reklamowych),

4) kartonów po napojach i mleku (typu "tetrapak"),

5) artykułów i papierów higienicznych (np. chusteczek).

6) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki, szkło żaroodporne),

7) luster, szkła okularowego,

8) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

9) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

10) szyb samochodowych,

11) szklanego sprzętu AGD,

12) żarówek i lamp.

13) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

14) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

15) opakowań po środkach ochrony roślin,

16) sprzętu AGD,

17) artykułów wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami,

18) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą,

2. Do przydomowych kompostowników, pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone.

3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 10. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady zmieszane odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) odpady gromadzone selektywnie odbierane będą nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

3) odpady problemowe nie rzadziej niż raz na rok;

4) harmonogram odbierania odpadów dostarczany będzie właścicielom nieruchomości, co najmniej raz w roku.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 11. Gmina Kulesze Kościelne jest włączona do Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami, określonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 (WPGO).

§ 12. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w Czerwonym Borze (ZPiUO), ujętego jako regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych w WPGO na lata 2012-2017.

§ 13. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania,

2) do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania,

§ 14. Obowiązek uzyskania założonych w § 16 poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i unieszkodliwiania realizuje przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu.

§ 15. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami w sposób nie powodujący uciążliwości.

§ 16. 1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości jest rejestrowana przez przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę w drodze przetargu.

2. Gmina Kulesze Kościelne obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych.

3. Gmina poprzez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, który jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów komunalnych oraz do ograniczania odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE,

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 18. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający jego opuszczenie;

2) w miejscach publicznych prowadzenie psów na uwięzi;

3) prowadzenie psów agresywnych na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem;

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,

§ 19. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1) osób posiadających zwierzęta;

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego;

3) gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

§ 20. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Kuleszach Kościelnych w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kulesze Kościelne".

Rozdział 7.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi przewidziane prawem;

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt;

4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych;

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Kulesze Kościelne określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

3. Przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, co najmniej raz do roku, realizowaną przez podmiot uprawniony.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Kulesze Kościelne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe