Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 111/XXII/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kulesze Kościelne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, oraz z 2013 r. poz. 153), i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kulesze Kościelne.

§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 szczegółowo określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/XXII/2013
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 marca 2013 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kulesze Kościelne

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować sprzętem specjalistycznym przystosowanym do prowadzenia w/w działalności, w odpowiednim stanie technicznym, oznakowanym, umożliwiającym identyfikację przedsiębiorcy;

2) posiadać sprzęt specjalistyczny służący do dezynfekcji urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia w/w działalności lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą stosowne uprawnienia do przeprowadzania dezynfekcji;

3) udokumentować gotowość przyjmowania zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt w okresie zamierzonego przez ubiegającego się o zezwolenie czasu prowadzenia działalności;

4) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność;

5) posiadać świadectwa dotyczące przeszkolenia osób, które w imieniu przedsiębiorcy będą wykonywały działalność objętą zezwoleniem.

6) posiadać potwierdzenie stałej współpracy z lekarzem weterynarii.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować urządzeniami przystosowanymi do prowadzenia w/w działalności, w odpowiednim stanie technicznym;

2) posiadać sprzęt specjalistyczny służący do dezynfekcji urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia w/w działalności lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą stosowne uprawnienia do przeprowadzania w/w dezynfekcji;

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność;

4) posiadać świadectwa dotyczące przeszkolenia osób, które w imieniu przedsiębiorcy będą wykonywały działalność objętą zezwoleniem;

5) posiadać potwierdzenie zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii działalności objętej wnioskiem o uzyskanie zezwolenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe