Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/185/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, Nr 149,poz.887 i Nr 217,poz.1281), w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 sierpnia 2011r w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/185/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 19 marca 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABŁUDOWIE

§ 1. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie, zwany dalej "Statutem" określa:

I. Postanowienia ogólne

II. Cele i zadania Ośrodka

III. Nadzór i Organizacja Ośrodka

V. Gospodarka finansowa Ośrodka

IV. Postanowienia końcowe


I Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Zabłudów prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Rada Miejska w Zabłudowie.

2. Ośrodek został powołany na mocy uchwały Nr XI/59/90 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Burmistrz Zabłudowa i Wojewoda Podlaski.

2. Nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Zabłudów.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Zabłudów.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. Pieczęć podłużna dodatkowo może zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON, NIP , komórki organizacyjnej.

4. Ośrodek prowadzi i administruje stroną internetową http://mops-zabludow.pl/ oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

§ 5. Ośrodek posługuje się logo, które wraz z regulaminem korzystania stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego statutu .

§ 6. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182);

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

4) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 Nr 86, poz.732);

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

6) Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

7) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr. 223, poz. 1458 z późn. zm.);

8) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.);

9) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);

10) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);

12) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

13) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);

14) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

15) niniejszego Statutu;

16) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

II Cele i zadania Ośrodka

§ 7. Celem ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń lub upoważnień Burmistrza Zabłudowa.

§ 8. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Zabłudów;

2) praca socjalna;

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;

4) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;

5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

9) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłata;

10) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w formie asystenta rodziny;

12) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych;

13) obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego;

14) kierowanie wniosków o ustalanie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 9. 1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

4. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

§ 10. Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

§ 11. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Nadzór i Organizacja Ośrodka

§ 12. 1. Ośrodek realizuje powierzone mu zadania pod przewodnictwem Kierownika, który organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka oraz odpowiada za realizację powierzonych mu zadań, a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Zabłudowa oraz wykonuje wobec niego inne czynności wynikające z zakresu prawa pracy.

3. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Burmistrz Zabłudowa udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z realizujących przez Ośrodek ustaw.

6. Upoważnienia, o którym mowa w pkt. 4 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.

7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Zabłudowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

8. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 13. 1. Kierownik wykonuje zadania Ośrodka w szczególności przy pomocy pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik.

4. Kierownik Ośrodka ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników

Ośrodka.

5. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 14. Strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady jego funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Zabłudowa.

IV. Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 15. Działalność Ośrodka jako jednostki budżetowej finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 16. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 17. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§ 18. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

V. Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Obsługę prawną zapewnia Urząd Miejski w Zabłudowie.

2. Obsługę kadrową oraz składnicę akt prowadzi Ośrodek .

§ 20. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Załącznik Nr 1 do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie

ZNAK SŁOWNO - GRAFICZNY LOGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABŁUDOWIE

infoRgrafika

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABŁUDOWIE

1. Przedmiotem regulaminu są zasady korzystania z logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie.

2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w uchwale.
Nie można usunąć ani zmienić żadnego elementu graficznego logo.

3. Dopuszcza się publikowanie logo w technice czarno - białej, lub odcieniach szarości, jak również może być pomniejszane lub powiększane.

4. Prawo do używania logo jest niezbywalne.

5. Logo może być umieszczane w szczególności:

a) w pomieszczeniach urzędowych Ośrodka,

b) na pieczątkach, pismach i dokumentach urzędowych,

c) wizytówkach i identyfikatorach,

d) na materiałach promujących Ośrodek,

e) szyldach, tablicach informacyjnych i innych oznaczeniach MOPS,

f) na oficjalnej stronie internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie oraz stronie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Logo pełni funkcję promującą Ośrodek i umieszczane będzie głównie na materiałach promujących i kreujących wizerunek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe