Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/165/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. , poz. 153) oraz art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb oceny wniosków o realizację zadania w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach lokalnej inicjatywy inwestycyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach lokalnej inicjatywy inwestycyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/165/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 marca 2013 r.

Tryb oceny wniosków o realizację zadania w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

§ 1. 1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne polegają na inicjowaniu przez mieszkańców oraz podmioty działające na terenie gminy Choroszcz realizacji wspólnie z Gminą Choroszcz inwestycji w dziedzinach należących do zadań własnych gminy oraz na deklarowaniu swojego współuczestnictwa w tych inwestycjach.

2. Celem podejmowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych jest przyspieszenie realizacji zadań oraz podniesienie standardu życia osób zamieszkujących obszar objęty inicjatywą.

3. Gmina Choroszcz jako inwestor współpracuje z każdym wnioskodawcą inicjatywy lokalnej na wszystkich etapach pracy.

§ 2. 1. Z inicjatywą lokalną mogą występować mieszkańcy gminy Choroszcz bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ,,ustawą".

2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej Inicjatorem mogą inicjować przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). oraz w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. 1. Wniosek o realizację zadania inwestycyjnego może obejmować w szczególności budowę, rozbudowę, modernizację lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 dotyczyłby przedsięwzięcia na nieruchomościach nie stanowiących własności Gminy Choroszcz, do wniosku należy dołączyć umowy podpisane przez właścicieli nieruchomości, które po podpisaniu przez Burmistrza Choroszczy mogłyby stanowić podstawę do podpisania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne.

3. Wartość inicjatywy objętej wnioskiem powinna być wyższa niż 20 tys zł brutto.

§ 4. 1. Środki na realizację inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych mogą być gromadzone z:

1) udziału Inicjatorów,

2) budżetu Gminy Choroszcz (dochody własne, dotacje celowe),

3) innych pozabudżetowych źródeł finansowania.

2. Środki wydatkowane przez inicjatora na przygotowanie inwestycji, w tym na dokumentację techniczną, kosztorysy itp. będą zaliczane przy zawieraniu umowy o realizację inwestycji jako udział inicjatora po stwierdzeniu jej przydatności i celowości.

3. Wysokość udziału Gminy Choroszcz i Inicjatora w zadaniach publicznych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami.

4. Udział Inicjatora w kosztach inicjatywy inwestycyjnej musi być większy niż 20% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

5. Do oceny wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę brane są kryteria ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 5. 1. Obiekty, urządzenia i sieci zrealizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych stają się własnością Gminy Choroszcz. Przekazanie do eksploatacji następuje na warunkach ogólnie obowiązujących dla danego rodzaju inwestycji.

2. W przypadkach koniecznych Gmina Choroszcz, dla zapewnienia sprawnej realizacji inwestycji, podejmie działania mające na celu nabycie gruntów przez Gminę, na których przewidziana jest realizacja inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

I. PRZYJMOWANIE I WERYFIKACJA WNIOSKÓW

§ 6. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, podmiot zainteresowany składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Burmistrza Choroszczy w terminie do końca II kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7. 1. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Choroszcz.

2. Dofinansowanie inwestycji z budżetu Gminy Choroszcz następuje na podstawie umowy o realizację inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych pomiędzy Gminą Choroszcz, a Inicjatorem.

3. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia realizacji inwestycji jest wniesienie pełnych udziałów przez inicjatorów przed ogłoszeniem przetargu. W przypadku nie wywiązania się inicjatora z terminowej realizacji wpłat wstrzymuje się ogłoszenie przetargu do czasu ich uregulowania.

§ 8. 1. Urząd Miejski prowadzi ewidencję zgłoszonych wniosków o realizację inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

2. Zarejestrowanie wniosku nie daje podstaw do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej lub jakichkolwiek innych prac związanych z przygotowaniem lub realizacją zadania.

3. Burmistrz Choroszczy dokonuje wyboru wniosków o realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych przy uwzględnieniu liczby uzyskanych punktów w ramach szczegółowych kryteriów oceny wniosków oraz celowości zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

II. REALIZACJA LOKALNYCH INICJATYW INWESTYCYJNYCH

§ 9. 1. Umowa o realizację inwestycji pomiędzy Gminą Choroszcz, a inicjatorem podpisywana jest po uchwaleniu przez Radę Miejską uchwały budżetowej uwzględniającej środki na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

2. W treści umowy o realizację inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zostaną określone:

1) zakres rzeczowy inwestycji,

2) przewidywane koszty inwestycji, sposób współfinansowania (udziały procentowe) oraz terminy wpłat kwot udziału,

3) forma współuczestnictwa w realizacji zadania podmiotu podejmującego lokalną inicjatywę inwestycyjną,

4) przewidywane terminy realizacji zadania,

5) właściciel zrealizowanego obiektu.

3. Środki finansowe stanowiące udział inicjatora w finansowaniu zadania w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych nie mogą być wnoszone w ratach.

4. Wzór umowy przedstawia Burmistrz, a ostateczną treść ustalają strony w drodze negocjacji.

5. Inicjatorzy za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli mogą uczestniczyć w określaniu warunków zamówienia inwestycji, mają prawo zgłaszania, za pośrednictwem inspektora ds. nadzoru inwestorskiego, zastrzeżeń i uwag dotyczących realizacji inwestycji.

§ 10. Umowa o realizację inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych może zawierać zobowiązania Gminy Choroszcz na rzecz inicjatora, w tym w szczególności prawo do zaliczenia poniesionych wydatków na poczet ewentualnych opłat adiacenckich.

§ 11. Projektowanie, przygotowanie i wykonanie zadań realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych następuje zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami regulującymi gospodarkę finansową gmin.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/165/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 marca 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH LOKALNEJ INICJATYWY INWESTYCYJNEJ

Kryteria oceny

Maksymalna liczba punktów

UDZIAŁ FINANSOWY WNIOSKODAWCY W REALIZACJI ZADANIA

1-7

od 20% do 25% wartości zadania

1

od 26% do 30% wartości zadania

2

od 31% do 35% wartości zadania

3

od 36% do 40% wartości zadania

4

od 41% do 45% wartości zadania

5

od 46% do 50% wartości zadania

6

powyżej 50% wartości zadania

7

STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA (dostarczenie poniższych załączników) -udział rzeczowy wnioskodawcy

1-3

-dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy

3

-dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego

2

-koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania

1

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

1-8

do 40 000

8

40 001 - 70 000

7

70 001 - 100 000

6

100 001 - 150 000

5

150 001 - 200 000

4

200 001 - 300 000

3

300 001 - 500 000

2

500 001 i więcej

1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/165/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 marca 2013 r.

Wzór wniosku

Imię i nazwisko Inicjatora

……………………………

……………………………

adres zamieszkania

……………………………

……………………………

……………………………

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

1. Proponowana nazwa zadania:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …… …………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................ ……

…………………………………………………………………………………………………..

2. Opis zadania wraz z określeniem obszaru działalności, celu, zakresu rzeczowego, rezultatów :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …… ………………………………………………………………………………………………….. ....... ............................................................................................................................................ …… …………………………………………………………………………………………………..

3. Lokalizacja zadania wraz z podaniem własności terenu (np.: plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem lub lokalizacją zadania, numery działek, itp.):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Koszt zadania oraz proponowany sposób realizacji:

Całkowity koszt zadania (zł): ………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.1. Udział finansowy: w tym:

udział finansowy Gminy Choroszcz (zł) ……………………………………………………………..

udział finansowy Inicjatora (zł) ………………………………………………………………..

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Stan przygotowania zadania do realizacji (np.: dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowoczasowy, budżet zadania, itp.):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Osoba upoważniona do kontaktu (adres i nr telefonu):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Załączniki (np.: dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowoczasowy, budżet zadania, itp.):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……........................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trakcie prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Choroszczy spraw w zakresie inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

.............................................

podpis Inicjatora

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe