Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/150/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Czarnej Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/291/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Czarnej Białostockiej zmieniona uchwałą Nr XLIX/304/02 z dnia 27 sierpnia 2002 r., uchwałą Nr IX/76/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwałą Nr XIX/145/04 z dnia 25 maja 2004 r., uchwałą Nr XIX/171/08 z dnia 9 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 22, poz. 571, Nr 54, poz. 1212, z 2003 r. Nr 68, poz. 1404, z 2004 r. Nr 81, poz. 1226, z 2008 r. Nr 229, poz. 2356).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 marca 2013 r.

STATUT DOMU KULTURY W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Kultury w Czarnej Białostockiej zwany dalej Domem Kultury jest gminną, samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

§ 2. Dom Kultury działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

4) uchwały Nr XLIX/303/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania aktu utworzenia instytucji kultury "Dom Kultury w Czarnej Białostockiej;

5) niniejszego statutu.

§ 3. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Czarna Białostocka.

§ 4. 1. Siedziba Domu Kultury mieści się w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej 8.

2. W skład Domu Kultury wchodzi Wiejski Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Wesoła 26 oraz Świetlica Wiejska w Wólce Ratowieckiej 41/1.

3. Dom Kultury może współdziałać z instytucjami kultury oraz organizować imprezy artystyczne i kulturalne także poza obszarem miasta.

4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Domu Kultury sprawuje Burmistrz Czarnej Białostockiej.

§ 5. 1. Dom Kultury posiada osobowość prawną.

2. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych.

3. Rachunkowość według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości prowadzi Główny Księgowy Domu Kultury.

§ 6. 1. Dom Kultury otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

2. Dom Kultury samodzielnie zaciąga zobowiązania i wyłącznie za nie odpowiada.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działalności Domu Kultury w Czarnej Białostockiej

§ 7. 1. Dom Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

2. Program działalności kulturalnej, o której mowa w ust. 1 Dom Kultury tworzy we współpracy z samorządem lokalnym, z lokalnymi ruchami kultury oraz innymi instytucjami kultury.

§ 8. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

1) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

2) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,

3) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru,

5) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki,

6) upowszechnienie dorobku i osiągnięć instytucji kultury, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz popularyzowanie i promocja cennych wartości kultury narodowej,

7) ochrona tradycji kulturowej i dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej.

§ 9. Zadania w zakresie działalności kulturalnej Dom Kultury realizuje poprzez:

1) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,

2) inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,

3) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych,

4) działalność instrukcyjno - metodyczną,

5) udział i organizowanie konkursów, wystaw, przeglądów i festiwali oraz kursów w różnorodnych dziedzinach działalności kulturalnej,

6) inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy,

7) organizowanie imprez rekreacyjnych o charakterze festynowym na terenie własnych obiektów, na placach i ulicach miasta,

8) udział i organizowanie konkursów, wystaw, przeglądów i festiwali oraz kursów w różnorodnych dziedzinach działalności kulturalnej.

§ 10. 1. W celu zgromadzenia środków finansowych na działalność kulturalną Dom Kultury może realizować odpłatne imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie informacji, szkolenia, reklamy, prowadzić działalność wydawniczą, świadczyć usługi najmu i dzierżawy mienia Domu Kultury - w zakresie nie powodującym ograniczenia w prowadzeniu działalności podstawowej.

2. Ceny świadczonych usług przez Dom Kultury ustala Dyrektor.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Domu Kultury w Czarnej Białostockiej

§ 11. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez jego Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Czarnej Białostockiej.

§ 12. Kształt struktury organizacyjnej Domu Kultury powinien być dostosowany do wymagań realizacji programu działalności kulturalnej ustalonego we współdziałaniu ze społecznym ruchem i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz zapewniać efektywne wykorzystanie powierzonych i nabytych środków finansowo - materialnych zgodnie z ich statutowym przeznaczeniem.

§ 13. 1. Dom Kultury kierowany jest i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektora powoływanego i odwoływanego przez Burmistrza Czarnej Białostockiej.

2. Dyrektor Domu Kultury powoływany jest na okres 5 lat, w drodze konkursu, którego regulamin określi Burmistrz Czarnej Białostockiej, najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu.

3. Burmistrz Czarnej Białostockiej może odstąpić od przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w przypadku:

a) braku ofert konkursowych na stanowisko dyrektora;

b) stwierdzenia, że żadna oferta nie spełnia warunków oraz wymogów wynikających z ustaw, ogłoszenia i regulaminu konkursowego.

4. Dyrektor Domu Kultury wyznacza spośród pracowników Domu Kultury osobę zastępującą go podczas jego nieobecności w uzgodnieniu z Burmistrzem Czarnej Białostockiej. Zastępstwa tego nie można powierzyć Głównemu Księgowemu.

5. Dyrektor Domu Kultury w uzgodnieniu z Burmistrzem Czarnej Białostockiej może powołać Zastępcę Dyrektora.

§ 14. 1. Dyrektor Domu Kultury jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Wynagrodzenie Dyrektora Domu Kultury ustala Burmistrz Czarnej Białostockiej.

§ 15. W porozumieniu z Burmistrzem Czarnej Białostockiej, Dyrektor Domu Kultury, może tworzyć oddziały i inne podporządkowane jednostki organizacyjne działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i majątkowa domu Kultury w Czarnej Białostockiej

§ 16. 1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dom Kultury gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę Czarna Białostocka, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych.

3. Zakres samodzielności Dyrektora Domu Kultury, w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego określają przepisy ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania.

4. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli w sprawach mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych Domu Kultury, konieczne jest współdziałanie Dyrektora z Głównym Księgowym. W związku z tym, na przedmiotowym oświadczeniu woli niezbędna jest kontrasygnata Głównego Księgowego.

§ 17. 1. Działalność Domu Kultury jest finansowana z dotacji przyznanej w budżecie Gminy oraz darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan działalności, sporządzony przez Dyrektora a zaopiniowany przez Burmistrza Czarnej Białostockiej, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej w budżecie Gminy, a w nim:

a) plan usług,

b) plan dochodów i kosztów,

c) plan remontów i konserwacji środków trwałych,

d) plan inwestycji.

3. Dyrektor Domu Kultury składa Burmistrzowi Czarnej Białostockiej sprawozdanie finansowe w terminach i formach ustalonych w przepisach odrębnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które są konieczne dla prawidłowego wywiązania się przez Burmistrza Czarnej Białostockiej z ustawowych obowiązków sprawozdawczych.

§ 18. Dom Kultury prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 19. Zmiany Statutu Domu Kultury może dokonywać Rada Miejska w Czarnej Białostockiej w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe