Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 136/XXVII/13 Rady Miasta Zambrów

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art.. 5 ust. 1 pkt.1, art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Postanawia się o przejęciu przez Gminę Miasto Zambrów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które są w części zamieszkałe a w części niezamieszkałe obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z rozdziałem 5 § 7 ust.1 pkt. 1 i 2, § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów.

2. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych z części nieruchomości niezamieszkałych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, zgodnie z rozdziałem 5 § 7 ust.1 pkt 3, § 8 ust. 1 pkt 3 i 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów.

3. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne, jako sumę ilości odpadów komunalnych określoną w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane odbierane są raz na dwa tygodnie,

b) surowce wtórne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odbierane są raz na dwa tygodnie,

c) biodegradowalne obierane są raz na dwa tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane odbierane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania pojemników zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię),

b) surowce wtórne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe odbierane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania pojemników zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełniania pojemników i wysypywania odpadów na ziemię);

c) odpady biodegradowalne odbierane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu (niezależnie od częstotliwości opróżniania pojemników zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełniania pojemników i wysypywania odpadów na ziemię);

3) na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, odpady komunalne usuwane są:

a) z terenu budownictwa wielorodzinnego według normatywu z §3 pkt 2, niniejszej uchwały,

b) z terenu budownictwa jednorodzinnego według normatywu z §3 pkt 1, niniejszej uchwały.

§ 4. Przeterminowane leki zbierane są w wyznaczonych aptekach. Wykaz aptek udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów.

§ 5. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą odbierane:

1) odpady zielone;

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

3) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe;

4) chemikalia;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) zużyte opony;

8) surowce wtórne;

9) odpady biodegradowalne;

10) przeterminowane leki

- Zebrane odpady należy dostarczyć do PSZOK własnym transportem. Warunkiem przyjęcia odpadów do punktu zbiórki jest ich dostarczenie jako odpadów wyselekcjonowanych zgodnie z podziałem na w/w frakcje.

§ 6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane w ramach tzw. "wystawek" organizowanych przez PSZOK, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i miejsc odbierania odpadów z Urzędem Miasta Zambrów.

§ 7. W ramach zryczałtowanej opłaty będą odebrane wyłącznie odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.

§ 8. Odpady budowlano-remontowe będą odbierane także z nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania:

1) na terenach zabudowy wielorodzinnej : do zarządcy nieruchomości,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej: do podmiotu świadczącego usługi odbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości oraz odpady zebrane w PSZOK za wyjątkiem odpadów typu gruz zostaną zagospodarowane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Czerwonym Borze, gmina Zambrów. Odpady komunalne typu gruz zostaną skierowane do specjalistycznych zakładów przetwarzających ten typ odpadów.

§ 10. Traci moc uchwała Nr 122/XXV/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 896).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od 1.07.2013r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe