Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/147/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jasionówce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Jasionówka ponosi pełne koszty opieki, nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przez którą należy rozumieć obowiązkowy na tym etapie kształcenia zestaw celów i treści nauczania oraz umiejętności uwzględnionych w programach wychowania przedszkolnego, które są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w Przedszkolu Samorządowym w Jasionówce.

§ 2. Świadczenia przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1, są odpłatne i obejmują w szczególności:

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności twórcze dzieci;

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej;

3) gry i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki;

4) zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie;

5) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych;

6) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze;

7) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dziecka;

8) zajęcia związane z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym;

9) działania opiekuńczo-wychowawcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.

§ 3. 1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.

2. Opłata, o której mowa ust. 1, w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, ulega obniżeniu o 20 % za drugie i o 50 % za trzecie i każde następne dziecko.

3. Wysokość opłaty miesięcznej za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych), liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Opłatę miesięczną, która podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości, wnosi się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola.

5. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia, które są naliczane na podstawie odrębnych przepisów oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek (życzenie) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

§ 4. Obowiązek zapłaty, ustalonej zgodnie z § 3 opłaty, ma miejsce wówczas, gdy dziecko faktycznie korzysta z danego rodzaju świadczeń. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jasionówce, zmieniona uchwałą Nr VIII/46/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 16 września 2011 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe