Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 128/XXVII/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 28 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 117/XXVI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 1;

2) w § 18 skreśla się oznaczenie ust. 1 i uchyla ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Kossakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe