Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/305/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.[2]) ), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XX/216/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Jan Syczewski


Załącznik do Uchwały Nr XXV/305/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22.02.2013 r.

S T A T U T

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR. STANISŁAWA DERESZA

W CHOROSZCZY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

3. Zakład został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000003873.

4. Zakład używa nazwy skróconej "Szpital Psychiatryczny w Choroszczy".

5. Zakład posługuje się znakiem graficznym, którego wzór określa załącznik Nr 1 do statutu.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Województwo Podlaskie.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest miasto Choroszcz, Plac Z. Brodowicza 1.

§ 4. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwanej w dalszej części statutu "Ustawą",

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

5) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

6) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu

§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

2. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neurologii,

2) udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja neurologiczna,

3) udzielanie świadczeń w zakresie opieki pośredniej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w trybie oddziałów dziennych oraz opieki domowej i leczenia środowiskowego,

4) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy,

6) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

7) udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki - wykonywanie badań na rzecz leczonych chorych, oraz dla pacjentów kierowanych na badania z innych ośrodków.

2. Zakład realizuje zadania związane z wykorzystaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

3. Zakład realizuje zadania związane ze szkoleniem personelu medycznego, psychologicznego
i terapeutycznego.

4. Zakład realizuje zadania związane z:

1) prowadzeniem badań klinicznych produktów leczniczych,

2) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia psychicznego,

3) promocją zdrowia, w tym psychicznego.

5. Zakład współuczestniczy w organizowaniu pomocy społecznej dla osób leczonych w Zakładzie.

6. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

1) usług diagnostycznych,

2) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,

3) odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

4) prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych,

5) prowadzenia szkolenia innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów,

6) usług technicznych,

7) produkcji i usług gastronomicznych

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rozdział 3.
Organy Zakładu

§ 6. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

2) Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów,

3) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych- pełniącemu równocześnie funkcję Głównego Księgowego.

5. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje wyznaczony przez niego zastępca.

6. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości Zarządu Województwa Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu.

§ 8. 1. Rada Społeczna zwana dalej "Radą", jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. W skład Rady wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób oraz przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

5. Zadania Rady Społecznej określa Ustawa.

6. Zarząd Województwa Podlaskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) na wniosek organu, który go desygnował,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

4) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.

7. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 3 występuje Pzewodniczący Rady.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady.

9. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Zakładu.

10. Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Sekcja Organizacyjno - Administracyjna.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna Zakładu

§ 9. W ramach struktury organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się:

1. przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:

1) Szpital , w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Izba przyjęć,

b) II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,

c) Oddział II z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej,

d) Oddział III - psychogeriatrii,

e) Oddział ogólnopsychiatryczny IV - Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku,

f) Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym pododdziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,

g) Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy,

h) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,

i) Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,

j) Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną z pododdziałem udarowym,

k) Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn,

l) Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,

m) Oddział opieki domowej,

n) Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie ("psychosomatyczny"),

o) Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet,

p) Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych,

q) Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu z pododdziałem dla sprawców przestępstw seksualnych,

r) Oddział rehabilitacji neurologicznej,

s) Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną,

t) Dział diagnostyki obrazowej,

u) Dział diagnostyki laboratoryjnej,

v) Pracownia fizjoterapii i usprawnienia leczniczego,

w) Apteka szpitalna

2) Zespół Poradni Specjalistycznych , w skład którego wchodzą następujące jednostki i ich komórki organizacyjne:

a) Podlaskie Centrum Leczenia Padaczek, w skład Centrum wchodzą:

- Specjalistyczna poradnia padaczek,

- Pracownia EEG.

b) Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, w skład Centrum wchodzi:

- Poradnia zdrowia psychicznego,

- Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi,

- Zespół leczenia środowiskowego,

- Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu,

- Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

2. komórki organizacyjne działalności niemedycznej:

1) Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych,

2) Dział Ekonomiczno - Finansowy,

3) Dział Techniczno - Gospodarczy,

4) Dział Dietetyki i Żywienia,

5) Dział Zatrudnienia z sekcją Płac,

6) Sekcja Organizacyjno - Administracyjna,

7) Sekcja Zamówień Publicznych.

3. samodzielne stanowiska pracy:

1) Naczelnej Pielęgniarki,

2) Specjalisty ds. Epidemiologii,

3) Służba BHP,

4) Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,

5) Pełnomocnika ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych,

6) Radcy Prawnego,

7) Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów,

8) Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością,

9) Kapelani Szpitalni,

10) Informatyka.

§ 10. 1. W Zakładzie działa Komitet ds. Jakości jako organ wspomagający zarządzanie Zakładem.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

3. W regulaminie organizacyjnym, oprócz zakresu spraw określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy, określone zostały zadania poszczególnych jednostek, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy organizacyjnych Zakładu.

4. Dyrektor może w drodze zarządzenia powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety do realizacji określonych celów.

5. Dyrektor może w drodze zarządzenia powołać pełnomocnika do określonych zadań.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.

4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie.

5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

6. Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.


Załącznik Nr 1 do statutu

Znak graficzny Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

infoRgrafika


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806,

Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206,; z 2006 r. Nr 126, poz. 875,

Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr

149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

[2]) Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185 poz. 1092 i z 2012 r.

poz. 742.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe