Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/129/13 Rady Gminy Wizna

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wizna

Tekst pierwotny

Na podstawie ar. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 września 2013 roku określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dla nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów w wysokości 30 godzin zegarowych tygodniowo.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/107/04 Rady Gminy Wizna z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Wizna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe