Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/149/2013 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie pozbawienia części dróg kategorii gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1450; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945: z 2012 r. poz. 472), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Suwałkach uchwala się, co następuje :

§ 1. Pozbawia się części dróg kategorii gminnych, stanowiących własność Gminy Filipów położonych w obrębie ewidencyjnym :

1) Czarne działki ozn. nr geod. : 26/3 o powierzchni 0,0125 ha, nr 26/5 o powierzchni 0,0836 ha i nr 26/7 o powierzchni 0,0029 ha zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Filipów działka ozn. nr geod. 86/2 o powierzchni 0,0471 ha zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Pozbawiona kategorii gminnej część dróg, o których mowa w § 1 zostaje wyłączona z użytkowania jako droga.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/149/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 marca 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe