Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Kolno

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 22/IV/92 Rady Gminy Kolno z 30 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr X/69/99 Rady Gminy Kolno z 28 grudnia 1999 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych;

2) uchwałą Nr II/18/02 Rady Gminy Kolno z 18 grudnia 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294);

3) uchwałą Nr XVI/109/04 Rady Gminy Kolno z 30 listopada 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294 i z 2004 r. Nr 201, poz. 2825);

4) uchwałą Nr XIX/126/05 Rady Gminy Kolno z 23 lutego 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825 i z 2005 r. Nr 25, poz. 753);

5) uchwałą Nr XXI/155/05 Rady Gminy Kolno z 6 lipca 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075);

6) uchwałą Nr IV/13/07 Rady Gminy Kolno z 23 stycznia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075 oraz z 2007 r. Nr 45, poz. 365);

7) uchwałą Nr XII/73/07 Rady Gminy Kolno z 20 grudnia 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 160);

8) uchwałą Nr XV/109/08 Rady Gminy Kolno z 25 kwietnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 160 i Nr 119, poz. 1254);

9) uchwałą Nr XXI/147/08 Rady Gminy Kolno z 19 grudnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365, z 2008 r. Nr 14, poz. 160 i Nr 119, poz. 1254 oraz z 2009 r. Nr 16, poz. 162);

10) uchwałą Nr XXXIII/153/13 Rady Gminy Kolno z 11 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365, z 2008 r. Nr 14, poz. 160 i Nr 119, poz. 1254, z 2009 r. Nr 16, poz. 162 oraz z 2013 r. poz. 1617).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje:

1) § 5 uchwały Nr 22/IV/92 Rady Gminy Kolno z 30 kwietnia 1992 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych, ktory stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.";

2) § 6 uchwały Nr 22/IV/92 Rady Gminy Kolno z 30 kwietnia 1992 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych, ktory stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach ustalonych w statucie gminy.";

3) § 2 uchwały Nr X/69/99 Rady Gminy Kolno z 28 grudnia 1999 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych, ktory stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach ustalonych w statucie gminy.";

4) § 2 uchwały Nr II/18/02 Rady Gminy Kolno z 18 grudnia 2002 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

5) § 3 uchwały Nr II/18/02 Rady Gminy Kolno z 18 grudnia 2002 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.";

6) § 2 uchwały Nr XVI/109/04 Rady Gminy Kolno z 30 listopada 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294 i z 2004 r. Nr 201, poz. 2825), który stanowi:

Traci moc uchwała Nr VIII/41/95 Rady Gminy Kolno z dnia 28 czerwca 1995 r. w sparwie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.";

7) § 3 uchwały Nr XVI/109/04 Rady Gminy Kolno z 30 listopada 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294 i z 2004 r. Nr 201, poz. 2825), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

8) § 4 uchwały Nr XVI/109/04 Rady Gminy Kolno z 30 listopada 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294 i z 2004 r. Nr 201, poz. 2825), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

9) § 2 uchwały Nr XIX/126/05 Rady Gminy Kolno z 23 lutego 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825 i z 2005 r. Nr 25, poz. 753), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

10) § 3 uchwały Nr XIX/126/05 Rady Gminy Kolno z 23 lutego 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825 i z 2005 r. Nr 25, poz. 753), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

11) § 2 uchwały Nr XXI/155/05 Rady Gminy Kolno z 6 lipca 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

12) § 3 uchwały Nr XXI/155/05 Rady Gminy Kolno z 6 lipca 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

13) § 2 uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Kolno z 23 stycznia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075 oraz z 2007 r. Nr 45, poz. 365), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

14) § 3 uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Kolno z 23 stycznia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075 oraz z 2007 r. Nr 45, poz. 365), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

15) § 2 uchwały Nr XII/73/07 Rady Gminy Kolno z 20 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 160), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

16) § 3 uchwały Nr XII/73/07 Rady Gminy Kolno z 20 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 160), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

17) § 2 uchwały Nr XV/109/08 Rady Gminy Kolno z 25 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 160 i Nr 119, poz. 1254), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

18) § 3 uchwały Nr XV/109/08 Rady Gminy Kolno z 25 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 160 i Nr 119, poz. 1254), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

19) § 2 uchwały Nr XXI/147/08 Rady Gminy Kolno z 19 grudnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365, z 2008 r. Nr 14, poz. 160 i Nr 119, poz. 1254 oraz z 2009 r. Nr 16, poz. 162), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.";

20) § 3 uchwały Nr XXI/147/08 Rady Gminy Kolno z 19 grudnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365, z 2008 r. Nr 14, poz. 160 i Nr 119, poz. 1254 oraz z 2009 r. Nr 16, poz. 162), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

21) § 2 uchwały Nr XXXIII/153/13 Rady Gminy Kolno z 11 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294, z 2004 r. Nr 201, poz. 2825, z 2005 r. Nr 25, poz. 753 i Nr 177, poz. 2075, z 2007 r. Nr 45, poz. 365, z 2008 r. Nr 14, poz. 160 i Nr 119, poz. 1254, z 2009 r. Nr 16, poz. 162 oraz z 2013 r. poz. 1617), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.",


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Kolno
z dnia 29 marca 2013 r.

Uchwała Nr 22/IV/92
Rady Gminy Kolno
z 30 kwietnia 1992 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie[1])
(tekst jednolity)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz, 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 maja 1992 r. samorządową jednostkę organizacyjną o nazwie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

2. [2]) Zatwierdza się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. [3])[4]) (uchylony)

§ 3. [5])[6]) (uchylony)

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała Nr IX)55)91 Rady Miasta i Gminy w Kolnie z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie przekazania zadań własnych miasta i gminy w zakresie opieki społecznej Ośrodkowi Pomocy Społecznej i upoważnienia jego kierownika do decyzji administracyjnych,

2) Uchwała Nr XIV)99)91 Rady Miejskiej w Kolnie z dnia 18.12.1991 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.[7])

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.[8])


Załącznik do uchwały Nr 22/IV/92
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 kwietnia 1992 r.

Statut Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

I. Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie , zwany dalej "Ośrodkiem", jest samorządową jednostką organizacyjną, realizującą zadania pomocy społecznej i podlegającą Radzie Gminy Kolno.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje gminę Kolno.

II. Zadania Ośrodka

§ 2. 1. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie i własne gminy.

2. Zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym, oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej określa ustawa.

§ 3. [9])[10]) Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

3) pracę socjalną skierowana na pomoc osobom i rodzinom, mająca na celu wzmocnienie, bądź odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz stwarzanie warunków sprzyjających temu celowi, udzielanie porad rodzinom i osobom tego potrzebujących w zakresie załatwiania spraw urzędowych, dotyczących spraw bytowych;

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą;

5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

6) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

7) organizowanie robót publicznych mających na celu reintegrację zawodową i społeczną bezrobotnych;

8) [11]) prowadzenie postepowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek i wydawanie decyzji w tych sprawach;

9) [12]) przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendiów i zasiłków szkolnych);

10) [13]) realizowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

11) [14]) zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

§ 4. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy organizacjami społecznymi, Kościołem, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Organizacja Ośrodka

§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje jednoosobowo kierownik.

2. Kierownika, w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka.

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia wójt gminy.

4. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

5. [15]) Wyłonienie kandydata na kierownika następuje w drodze naboru.

6. [16]) (uchylony)

7. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierownika Ośrodka wykonuje wójt gminy.

§ 6. [17]) Do obowiązków kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka, kierowanie jego bieżącymi sprawami, reprezentowanie go na zewnątrz oraz ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności;

2) ustalanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka;

3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka;

4) sporządzanie planu finansowego Ośrodka;

5) wydawanie decyzji administracyjnych w granicach upoważnienia udzielonego przez wójta gminy;

6) koordynacja prac nad przygotowywaniem projektu strategii rozwiązywania problemów społęcznych i jej realizacją;

7) składanie radzie gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przestawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

8) współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami.

§ 6a. [18]) Upoważnia się Dyrektora Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach należących do zadań statutowych Ośrodka.

§ 7. [19])[20]) 1. 1. 1. 1.[21])[22]) Ośrodek zatrudnia:

1) [23]) dyrektora (1 etat);

2) główną księgową (1 etat);

3) pracowników socjalnych (1 pracownik na każde 2000 mieszkańców);

4) pracownika ds. dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych (1 etat);

5) informatyka (1 etat);

6) pracownika ds świadczeń pomocy społecznej (1 etat);

7) opiekunów w ilości koniecznej do zapewnienia opiekli dla osób jej potrzebujacych;

8) [24]) kierowcę samochodu towarowo-osobowego (1 etat).

2. [25]) W Ośrodku tworzy się komórkę do realizacji świadczeń rodzinnych w obsadzie 2-etatowej.

3. Status prawny pracowników Ośrodka określa ustawa o pracownikach samorządowych.

4. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określają zakresy czynności przydzielone przez kierownika Ośrodka.

5. Kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.

IV. Gospodarka mieniem

§ 8. 1. Ośrodek otrzymuje w zarząd część mienia komunalnego niezbędnego do prowadzenia działalności określonej w statucie.

2. Ośrodek gospodaruje przyznanym mu mieniem zapewniając jego należyte wykorzystanie i ochronę.

3. Ośrodek nie ma prawa zbywania, bądź przekazywania tego mienia innym podmiotom.

V. Gospodarka finansowa

§ 9. [26]) 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.

2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek gminy.

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Obsługę finansowo-księgową zapewnia kierownik Ośrodka.

§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie jego nadania.


Załącznik do uchwały Nr 22/IV/92
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 kwietnia 1992 r.

Zadania własne gminy powierzone do wykonywania przez Radę Gminy Kolno Gminnemu Osrodkowi Pomocy Społecznej w Kolnie

(uchylony)[27])


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XVI/109/04 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 201, poz. 2825), która weszła w życie 4 stycznia 2005 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr X/69/99 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych, która weszła w życie z dniem 10 stycznia 2000 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) Przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr XVI/109/04 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 201, poz.2825), która weszła w życie z dniem 4 stycznia 2005 r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr II/18/02 Rady Gminy Kolno z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 10, poz. 294), która weszła w życie z dniem 30 stycznia 2003 r.

[6]) Przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[7]) Art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zmieniony przez art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.2002 Nr 113. poz. 984) z dniem 27 października 2002 r.

[8]) Art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zmieniony przez art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) r. z dniem 1 stycznia 2001 r.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały Nr XVI/109/04 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 201, poz. 2825), która weszła w życie z dniem 4 stycznia 2005 r.

[10]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXI/155/05 Rady Gminy Kolno z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 177, poz. 2075), która weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2005 r.

[11]) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Kolno z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 45, poz. 365), która weszła w życie z dniem 6 marca 2007 r.

[12]) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXIII/153/13 Rady Gminy Kolno z dnia 11 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 1613), która wejdzie w życie z dniem 5 kwietnia 2013 r.

[13]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 6

[14]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 6

[15]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 5.

[16]) Przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 5.

[17]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[18]) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 6.

[19]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[20]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXI/147/08 Rady Gminy Kolno z 19 grudnia 2008 r.zmieniającą uchwałę w sparwie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 16, poz. 162), która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2009 r.

[21]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

[22]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XII/73/07 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 16, poz. 162), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

[23]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XV/109/08 Rady Gminy Kolno z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 119, poz. 1254), która weszła w życie z dniem 7 czerwca 2008 r.

[24]) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 14.

[25]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

[26]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XIX/126/05 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 25, poz. 753), która weszła w życie z dniem 26 marca 2005 r.

[27]) Przez § 1 pkt. 4 uchwały Nr X/69/99 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i upoważnienia jego kierownika do wydawania decyzji administracyjnych, która weszła w życie z dniem 28 grudnia 1999 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe