Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/146/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r., poz. 742) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/88/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz ŁabieniecZałącznik do Uchwały Nr XXI/146/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 1 lutego 2013 r.

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zwany dalej "Zakładem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

§ 2. Zakład działa na podstawie:

1) obowiązujących przepisów prawa;

2) statutu Zakładu.

§ 3. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Sokólski.

2. Siedzibą Zakładu jest miasto Dąbrowa Białostocka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15.

3. Zakład działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest powiat sokólski.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu

§ 4. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej w następujących rodzajach:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

a) szpitalne,

b) inne niż szpitalne - udzielane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

a) podstawowa opieka zdrowotna,

b) specjalistyka ambulatoryjna,

c) rehabilitacja lecznicza;

3) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia.

§ 5. Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

1) zapewnienie stacjonarnej całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w tym:

a) badania i porady lekarskie,

b) leczenie, rehabilitacja lecznicza,

c) badania diagnostyczne,

d) pielęgnacja chorych;

2) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej;

3) udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego;

4) wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;

5) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

§ 6. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściowa odpłatnością lub całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

2. Zakład wykonuje zadania wynikające z realizacji zadań obronnych określonych w planach przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu sokólskiego na potrzeby obronne państwa.

3. Zakład jest wpisany na listę Marszałka Województwa Podlaskiego jako podmiot uprawniony do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego.

Rozdział 3.
Organy Zakładu

§ 7. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 8. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za zarządzanie Zakładem, podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Zakładu.

3. Zarząd Powiatu Sokólskiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 9. Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa jednoosobowo Dyrektor.

§ 10. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje zastępca Dyrektora lub osoba pisemnie upoważniona przez Dyrektora.

§ 11. 1. Rada Społeczna jest organem:

1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;

2) doradczym Dyrektora.

2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone przepisami prawa, w szczególności ustawą, o której mowa w § 6 ust. 1.

§ 12. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Powiatu Sokólskiego.

2. W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób, w tym:

1) przewodniczący - Starosta Sokólski lub osoba przez niego wyznaczona;

2) członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Sokólskiego w liczbie 5 osób.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.

4. Odwołanie członka Rady Społecznej przez upływem kadencji może nastąpić w przypadku pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie, na skutek podjęcia zatrudnienia w Zakładzie lub na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

5. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu Sokólskiego.

6. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna Zakładu

§ 13. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1) Szpital, w tym:

a) oddział chorób wewnętrznych,

b) oddział chirurgiczny,

c) izba przyjęć,

d) blok operacyjno-zabiegowy,

e) stanowisko intensywnej terapii,

f) apteka zakładowa,

g) centralne laboratorium,

h) pracownia diagnostyki obrazowej,

i) pracownia endoskopii;

2) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy;

3) Zakład Rehabilitacji Leczniczej, w tym:

a) poradnia rehabilitacji,

b) pracownia fizjoterapii;

4) Poradnie specjalistyczne:

a) poradnia chirurgii ogólnej,

b) poradnia zdrowia psychicznego,

c) poradnia medycyny pracy,

d) poradnia ginekologiczno-położnicza,

e) poradnia leczenia uzależnień;

5) Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

a) świadczenia lekarza p. o. z.,

b) świadczenia pielęgniarki p. o. z., położnej p. o. z.,

c) profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

d) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

e) transportu sanitarnego;

6) Inne komórki administracyjne i pomocnicze:

a) dział księgowości,

b) dział zamówień publicznych,

c) dział statystyki,

d) dział techniczny,

e) centralna sterylizatornia,

f) kuchnia,

g) pralnia,

h) kostnica,

i) samodzielne stanowiska pracy:

- ds. pracowniczych,

- inspektor bhp i spraw przeciwpożarowych,

- ds. obronnych i obrony cywilnej,

- kapelan szpitalny,

- radca prawny;

2. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Zakładu oraz organizację ich pracy określa regulamin organizacyjny Zakładu.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Zakładu

§ 14. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 6 ust. 1.

2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Zakład prowadzi księgowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

4. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

5. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Sokólskiego oraz majątkiem własnym otrzymanym lub zakupionym.

6. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu Sokólskiego.

§ 15. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej;

2) z działalności innej niż działalność lecznicza, a w szczególności w zakresie prowadzenia apteki ogólnodostępnej;

3) ze zbycia aktywów trwałych Zakładu, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6;

4) z darowizn, dotacji, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego;

5) na cele i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 6 ust. 1.

2. Wpływy finansowe z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4 w całości są przeznaczane na sfinansowanie działalności statutowej Zakładu.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 16. 1. Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.

2. Statut obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe