Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/156/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. W stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/146/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej § 13 otrzymuje brzmienie:

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1. Szpital, w skład którego wchodzą:

1) jednostki organizacyjne:

a) centralne laboratorium z komórkami organizacyjnymi: pracownią mikrobiologiczną i punktem serologicznym,

b) pracownia diagnostyki obrazowej z komórkami organizacyjnymi: pracownią RTG, pracownią USG i pracownią endoskopową.

2) komórki organizacyjne:

a) oddział chorób wewnętrznych z łóżkami intensywnej opieki medycznej,

b) oddział chirurgiczny z łóżkami intensywnej opieki medycznej,

c) blok operacyjno-zabiegowy,

d) izba przyjęć,

e) apteka zakładowa,

f) stanowisko intensywnej terapii.

2. Dział opieki ambulatoryjnej, w skład którego wchodzą:

1) jednostki organizacyjne:

a) Przychodnia rejonowa w Dąbrowie Białostockiej z komórkami organizacyjnymi:

- poradnią ogólną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- poradnią dla dzieci,

- gabinetem zabiegowym,

- punktem szczepień,

- gabinetem pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

- gabinetem położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

- gabinetem pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej,

- gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

b) Przychodnia specjalistyczna w Dąbrowie Białostockiej z komórkami organizacyjnymi:

- poradnią chirurgii ogólnej,

- poradnią ginekologiczno-położniczą,

- poradnią zdrowia psychicznego,

- poradnią leczenia uzależnień,

- poradnią medycyny pracy,

- gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

- gipsownią.

c) Przychodnia rejonowa w Suchowoli z komórkami organizacyjnymi:

- poradnią ogólną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- poradnią dla dzieci,

- gabinetem zabiegowym,

- gabinetem szczepień,

- gabinetem elektrokardiografii,

- gabinetem pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

- gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

d) Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Dworze z komórkami organizacyjnymi:

- poradnią ogólną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- gabinetem zabiegowym,

- gabinetem medycyny szkolnej.

e) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zwierzyńcu Wielkim z będącą jego komórką organizacyjną poradnią ogólną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

f) Zakład Rehabilitacji Leczniczej z komórkami organizacyjnymi:

- poradnią rehabilitacji,

- pracownią fizjoterapii.

3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

4. Inne komórki administracyjne i pomocnicze:

a) dział księgowości,

b) dział zamówień publicznych,

c) dział statystyki,

d) dział techniczny,

e) centralna sterylizatornia,

f) kuchnia,

g) pralnia,

h) kostnica,

i) samodzielne stanowiska pracy ds.:

- pracowniczych,

- inspektora bhp i spraw przeciwpożarowych,

- obronnych i obrony cywilnej,

- kapelana szpitalnego,

- radcy prawnego.

5. Wymienione w ust. 1-3: Szpital, Dział opieki ambulatoryjnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy stanowią przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

6. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Zakładu oraz organizację ich pracy określa regulamin organizacyjny Zakładu.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe