Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/185/13 Rady Gminy Zawady

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r. poz.299) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawady.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Zawady oraz na transport nieczystosci ciekłych pochodzących z tych zbiorników, powinien posiadać samochody asenizacyjne:

1) spełniające wymagania techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193 poz.1617);

2) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) oznakowanie w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

4) wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów ciekłych, w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych;

5) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w graniacach administracyjnych Gminy Zawady oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, powinien dysponować bazą transportową:

1) zlokalizowaną na terenie utwardzonym, odgrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych;

2) zapewniającą codzienne parkowanie i garażowanie pojazdów po zakończonej pracy;

3) zapewniającą możliwość serwisowania, dyzenfekowania i utrzymywania pojazdów w należytym stanie sanitarno-higienicznym, zaś w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji przedsiębiorca winien posiadać dokumenty potwierdzające możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;

4) umożliwiającą obsługę klienta oraz możliwość przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością ze wskazaniem dni i godzin ich udostępniania na potrzeby kontroli;

5) wyposażoną w środki umożliwiające zapobieganie przedostaniu się do środowiska ewentualnych wycieków z samochodów oraz w miejsce i środki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powstających na jej terenie w wyniku prowadzonej działalności.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zawady powinien wykonywać następujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych część spustowa zbiornika powinna być odkażona;

2) w przypadku rozlania nieczystości ciekłych w trakcie wykonywania usługi miejsce należy oczyścić, a teren odkazić.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zawady, powinien przekazywać nieczystości ciekłe na stację zlewną, zlokalizowaną w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 6.

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

1) przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawady,

2) wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór nieczystości ciekłych, zawierającego, co najmniej imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz ilość ścieków odebranych,

3) prowadzenia ewidencji wykonywanych usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4) przekazywania Wójtowi Gminy Zawady sprawozdania dotyczącego ilości ścieków odebranych w każdym kwartale danego roku, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy,

5) wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz.630).

§ 7. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności na terenie Gminy Zawady powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisami art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach (Dz. U. z 2012r. poz.391).

§ 8. Wymagania, określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy od spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe