Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

Tekst pierwotny

Na podstawie 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. "i" i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust 5a, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 60 ust. 1, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, po z, 1043, Nr 208, poz, 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. NR 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181. poz. 1292, z 2008 r., Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz,1241, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2013 r.zakłada się publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1000 Lecia 15.

§ 2. Nadaje się Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem akt założycielski stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Nadaje się Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem pierwszy statut stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychw Wysokiem Mazowieckiem będzie korzystać ze składników majątkowych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/157/2013
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 19 marca 2013 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Rada Powiatu Wysokomazowieckiego działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

zakłada

z dniem 1 września 2013 r.

trzyletnią, publiczną szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych,

o nazwie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Wysokiem Mazowieckiem

wchodzącą w skład

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych

w Wysokiem Mazowieckiem,

z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1000 Lecia 15.

Przewodniczący Rady


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/157/2013
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 19 marca 2013 r.

Statut

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w Wysokiem Mazowieckiem

Rozdział 1.
Informacje ogólne o szkole

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem, zwana dalej ,,Szkołą''.

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, zwanego dalej ,,Zespołem''.

3. Szkoła mieści się przy ulicy 1000 Lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 2. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Powiatu Wysokomazowieckiego.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Podlaski Kurator Oświaty.

§ 3. 1. Szkoła jest placówką publiczną realizującą naukę w systemie zaocznymi stacjonarnym.

2. Podbudowę programową stanowi gimnazjum.

Cele i zadania szkoły

§ 4. 1. Szkoła, wchodząc w skład Zespołu, realizuje zadania określone w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą'' oraz przepisach wydanych na jej podstawie, wyszczególnionych w statucie Zespołu, w szczególności zaś umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną wg zasad i warunków określonych przez Ministra Edukacji Narodowej ( MEN).

Zadania opiekuńcze szkoły

§ 5. 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku słuchaczy i potrzeb środowiskowych, uwzględniając ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny.

2. Szczegółowy opis zadań i zakres odpowiedzialności wynikający z realizacji zadań opiekuńczych szkoły zawarty jest w statucie Zespołu.

3. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej słuchaczom zawarte są w statucie Zespołu.

Rozdział 2.
Organizacja szkoły

§ 6. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 7. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany do 30 kwietnia każdego roku przez dyrektora Zespołu.

2. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor szkoły ustala harmonogram zajęć oraz harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych w każdym semestrze.

§ 8. 1. Kształcenie w Szkole odbywa się systemem zaocznym i stacjonarnym.

2. W systemie zaocznym zajęcia ze słuchaczami odbywają się co dwa tygodnie przez dwa dni do wyboru: piątek w godzinach popołudniowych, sobota, niedziela.

3. W systemie stacjonarnym zajęcia ze słuchaczami odbywają się w godzinach popołudniowych przez cztery dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek.

4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikacja i promocja słuchaczy przeprowadzona jest po każdym semestrze.

Rozdział 3.
Organizacja biblioteki szkolnej

§ 9. 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej, zadania nauczyciela bibliotekarza, zasady współpracy biblioteki szkolnej ze słuchaczami i nauczycielami oraz innymi bibliotekami określa statut Zespołu.

Rozdział 4.

Organy Szkoły

§ 10. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły, którym jest dyrektor Zespołu,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd słuchaczy.

§ 11. Szczegółowe kompetencje dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej określa statut Zespołu, w którego skład wchodzi Szkoła.

Samorząd słuchaczy

§ 12. 1. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze Szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu tajnym i powszechnym po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

4. Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 13. W szkole mogą działać inne, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje. Zasady ich działalności określa szczegółowo statut Zespołu.

Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 14. Do nauczycieli i pracowników Szkoły stosuje się odpowiednio szczegółowe zapisy zawarte
w statucie Zespołu.

Rozdział 6.
Słuchacze Szkoły

§ 15. Szczegółowy wykaz praw i obowiązków słuchacza Szkoły określa statut Zespołu.

§ 16. Do słuchaczy Szkoły stosuje się odpowiednio uregulowania dotyczące systemu działań wychowawczych kar zawartych w statucie Zespołu.

Rozdział 7.
Rekrutacja słuchaczy

§ 17. Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.

§ 18. 1. O przyjęciu na pierwszy semestr liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół równorzędnych, którzy w roku kalendarzowym rozpoczęcia nauki ukończą osiemnaście lat.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie powinien złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do szkoły,

2) świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,

3) dwie fotografie.

3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje łączna suma punktów:

1) uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej;

2) za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły;

3) za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły.

4. Kandydat do szkoły, może w trakcie rekrutacji uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym :

1) do 30 punktów - za wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej,

2) do 60 punktów - za oceny z języka polskiego i trzech wybranych spośród n/w zajęć edukacyjnych odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły:

a) matematyka,

b) język obcy,

c) historia,

d) biologia,

e) geografia.

3) do 10 punktów - za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły.

5. Punkty za oceny są obliczane według następujących zasad:

1) celujący - 15 pkt,

2) bardzo dobry - 13 pkt,

3) dobry - 10 pkt,

4) dostateczny - 6 pkt.

6. Punkty za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły są obliczane według następujących zasad:

1) ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 5 pkt

2) udział w konkursach, osiągnięcia sportowe i artystyczne - 5 pkt.

7. O przyjęciu do Szkoły decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Dyrektor może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła.

§ 19. 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły zobowiązani są złożyć dokumenty w terminach ustalonych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

2. Terminy składania dokumentów określa dyrektor Szkoły w udostępnionych informatorach.

Rozdział 8.
Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 20. 1. Do słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych stosuje się wszystkie przepisy zawarte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zapisane w statucie Zespołu z pominięciem udziału rodziców
w procesie nauczania.

2. W Szkole nie ocenia się zachowania.

3. Oceny klasyfikacyjne w skali 1-6 ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Szkoła posługuje się pieczęcią o treści: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Na świadectwach i innych dokumentach wydawanych przez szkołę używa się pieczęci urzędowej Szkoły o treści: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem.

Przewodniczący Rady


Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe