Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/107/2013 Rady Gminy Rudka

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudka w brzmieniu określonym w załaczniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/90/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 879 i poz. 880).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik do Uchwały Nr XX/107/2013
Rady Gminy Rudka
z dnia 19 marca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RUDKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudka dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposóbu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);

2) odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć odpady komunalne, które z uwagi na swą wielkość, rozmiar lub masę nie mogą być swobodnie umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów określonych w regulaminie, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) odpadach ulegających biodegradacji- należy przez to rozumie odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

5) odpadach niebezpiecznych- należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), w tym: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach;

6) odpadach budowlanych- należy przez to rozumieć odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);

7) stacjach zlewnych- należy przez to rozumień instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

8) zbiornikach bezodpływowych- należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

9) nieczystościach ciekłych- należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:

a) pojemnik odpowiednio oznaczony - do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

b) pojemnik odpowiednio oznaczony - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów, szkła białego i kolorowego oraz makulatury (wywóz 1 raz w miesiącu),

c) worek czarny lub metalowy pojemnik - na popiół lub żużel - w sezonie grzewczym (max. 2 szt./miesiąc/właściciel), w sezonie letnim (max. 1szt./sezon/właściciel) na piach,

d) worek bezbarwny - do odpadów "zielonych" (trawa, liście) - (max. 4 szt./rok/właściciel),

e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w ustalonych przez wykonawcę w porozumieniu z gminą szczegółowych terminach - wywóz 1 raz w roku,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiedzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami; właściciel zobowiązany jest zamówić na swój koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady;

2) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej:

a) pojemnik odpowiednio oznaczony - do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

b) pojemnik odpowiednio oznaczony - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów, szkła białego i kolorowego oraz makulatury (wywóz 1 raz w miesiącu),

c) metalowy pojemnik - na popiół, żużel i piach wywóz w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razu w roku,

d) pojemnik odpowiednio oznaczony do gromadzenia odpadów "zielonych" (liści i trawy) - wywóz w zależności od potrzeb, nie rzedziej jednak niż 4 razu w roku, możliwy będzie dowóz w/w odpadów do miejsca wyznaczonego przez gminę, we własnym zakresie,

e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzet elektryczny i elekroniczny AGD i RTV gromadzone będą przez mieszkańców wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach - wywoz 1 raz w roku w ustalonym przez wykonawcę w porozumieniu z gminą terminie,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami; właściciel zobowiązany jest zamówić na swój koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady;

3) selektywa zbiórka niżej wskazanych odpadów powstających na pozostałych nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne poprzez przekazywanie ich indywidualnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne:

a) przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) zużytych opon,

f) opakowań po środkach ochrony roslin i nawozach,

g) bioodpadów,

h) tworzyw sztucznych, opakowań metalowych,

i) opakowań wielomateriałowych,

j) papieru i tekstylii,

k) szkła białego i kolorowego.

2. Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej prowadzona jest na następujących zasadach:

1) w zabudowie jednorodzinnej - zbierane do pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela - wywóz 1 raz na miesiąc;

2) w zabudowie wielorodzinnej - zbierane do pojemników ustwionych w wyznaczonych miejscach - wywóz 1 raz w miesiącu.

3. Na pozostałych nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, właściciel ma obowiązek wyposażyć je w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników tak, jak dla zabudowy jednorodzinnej; odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów a właścicielem nieruchomości.

4. Pojemniki na odpady i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścielom nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

1) utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego na części nieruchomości służącej do użytku publicznego;

2) uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2. Obowiązek uprzątania błota, śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz posypanie go piaskiem celem ograniczenia śliskości.

3. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi, w tym:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) usunięcie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej oraz z zatok autobusowych.

4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki nie zawierają substancji oleistych i toksycznych, a użyte środki myjące ulegają biodegradacji, lub mycie będzie przeprowadzane w wydzielonych miejscach, umożliwiających odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim odpowiednim przefiltrowaniu.

5. Doraźne naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją dopuszczalne są na nieruchomości poza warsztatami przeznaczonymi do tego rodzaju napraw, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska oraz nie będą stwarzać uciążliwości współużytkownikom nieruchomości, na której odbywa się naprawa, jak również użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady;

2) worki;

3) kontenery;

4) kosze uliczne.

2. Określa się minimalną ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) jeden pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l lub 240 l;

2) jeden pojemnik na odpady komunalne segregowane o pojemności 120 l lub 240 l - odpady wymienione w § 3 ust.1 pkt 1b;

3) jeden kontener o pojemności od 5 do 10 m3- w zabudowie wielorodzinnej do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;

4) jeden pojemnik o pojemności 1100 l lub kontener o pojemności od 5 do 10 m3- w zabudowie wielorodzinnej do zbierania każdego rodzaju odpadów wymienionych w § 3 ust.1 pkt 2b, 2c i 2d;

3. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) worek na popiół i żużel powinien być o pojemności 30 kg wykonany z folii ze wzmocnionego materiału np. PE;

2) worek na odpady zielone powinien być o pojemności 120 l o grubości co najmniej 60 mikronów wykonany np. z tworzywa LDPE.

4. Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy szczególne;

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawionego oraz wykonawcy;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej powierzchni;

4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;

5) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione, w terminie ustalonym z wykonawcą, przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

5. Dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych nadających się do kompostowania na terenie nieruchomości na własne potrzeby właściciela.

6. Dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych poza instalacjami na nieruchomości jeżeli nie naruszy to przepisów odrębnych i nie będzie powodować uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

7. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne, w których natężenie ruchu tego wymaga, winny być wyposażone w pojemniki w ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czystości. Pojemniki powinny być umieszczone przy wejściu do obiektu.

8. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.), odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l.

9. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komualnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalnosci gospodarczej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) usuwanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - zgodnie z § 3 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu;

2) opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie dla powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy z uprawnioną firmą wywozową;

3) zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych zawierających ścieki bytowe na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi, itp.

2. Harmonogram przekazywania odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych dostarczany będzie przez wykonawcę właścicielom nieruchomości co najmniej raz w roku.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w tym z części nieruchomości przeznaczonej do użytku publicznego w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

4. Worki na odpady zbierane selektywnie, w ilości określonej w § 3, są dostarczane właścicielom przez wykonawcę nieodpłatnie; w przypadku zapotrzebowania na większą ilość, właściciel zakupuje je u wykonawcy we własnym zakresie.

5. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić, w ustalonym terminie, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 7. 1. W celu ograniczenia powstawania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (w tym toreb foliowych).

2. Zakłada się podjęcie działań prowadzących do całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 8. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe oraz zwierzęta nieudomowione, utrzymywane w charakterze zwierząt domowych, zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Wyprowadzający psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub potencjalnie mogącemu zagrozić otoczeniu do nałożenia kagańca;

2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy; postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

4. Zabrania się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym może stać się on niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

5. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

6. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej są zobowiązani do:

1) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie tej nieruchomości;

2) utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich w odpowiednim stanie techniczno- sanitarnycm;

3) składowania obornika na zewnątrz budynków gospodarskich, jedynie w gnojowniku;

4) wyposażenia nieruchomości w szczelne zbiorniki na gnojowicę;

5) usuwania na bieżąco odchodów zwierząt gospodarskich znajdujących się poza obrębem nieurchomości;

6) utrzymywania zwierząt gospodarskich w sposób nie stwarzający uciążliwości takich jak hałas, odory itp. wobec innych osób mieszkających na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich;

7) nie zanieczyszczania posesji domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, przeznaczoną dla zwierząt karmą lub ściółką, odpadkami lub innym nieczystościami.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.

3. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Zakazuje się na terenach wyłączonych z produkcji rolnej utrzymywania trzody chlewnej w systemie wolnowybiegowym.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 10. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji co najmniej raz w roku są nieruchomości związane z produkcją, handlem, magazynowaniem i przetwórstwem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1) w terminie wiosennym: od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2) w terminie jesiennym: od dnia 1 października do dnia 31 października.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe