Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/329/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 22 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łapach Nr XXIX/278/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3, art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567 z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228), Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Łapach Nr XXIX/278/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4273) wprowadza się następujące zmiany: § 16 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b-f winny być gromadzone w pojemnikach lub workach o następującej kolorystyce:

1) makulatura (papier i tektura) - kolor niebieski,

2) szkło - kolor zielony

3) plastik (tworzywa sztuczne) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) oraz metale - kolor żółty,

4) odpady zielone - kolor brązowy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Witold Mojkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe