Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 163/XXIII/13 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012r. poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548), w związku z art. 33a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski


Załącznik do Uchwały Nr 163/XXIII/13
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 marca 2013 r.

STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W AUGUSTOWIE

§ 1. Jednostką organizacyjną obsługującą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie zwanego dalej "Powiatowym Inspektorem" jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie zwany dalej "Powiatowym Inspektoratem."

§ 2. Powiatowy Inspektorat realizuje zadania z zakresu nadzoru budowlanego określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz w innych przepisach.

§ 3. Powiatowy Inspektorat jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3. 1. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o dotację celową na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej.

§ 3. 2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Augustowie.

§ 4. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Augustów.

§ 5. Powiatowy Inspektorat działa pod kierownictwem Powiatowego Inspektora.

§ 6. Powiatowy Inspektor może upoważnić pracowników Powiatowego Inspektoratu, do podpisywania decyzji w jego imieniu w określonych przez niego sprawach.

§ 7. Szczegółową organizację Powiatowego Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Powiatowego Inspektora, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

§ 8. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Inspektorowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe