Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 127/XXVII/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.[1]) ) w związku z art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) ) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Piątnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/XXVII/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 marca 2013 r.

Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

2. Regulamin określa:

- tryb naliczania Funduszu Zdrowotnego,

- procedurę przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

- wymagane dokumenty do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej,

- szczegółowe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy zdrowotnej.

§ 2. Ilekroć dalej jest mowa bez bliższego określenia o:

1) regulaminie - należy przez to rozumieć "Regulamin Funduszu Zdrowotnego",

2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć GminęPiątnica,

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, gimnazjum i przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica,

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt.3,

5) nauczycielu bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć nauczycieli wymienionych w art. 1 Karty Nauczyciela zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w pkt. 3 oraz rencistów i emerytów nauczycieli, oraz nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne, którzy uprawnienia emerytalno- rentowe nabyli w placówkach organizacyjnych wymienionych w pkt. 3,

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 Karty Nauczyciela.

Rozdział 2.
Tryb naliczania Funduszu Zdrowotnego

§ 3. Fundusz Zdrowotny szkoły wynosi 0,1% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.

§ 4. Fundusz Zdrowotny tworzą środki wyodrębnione corocznie w budżecie organu prowadzącego przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 5. Środki finansowe, o których mowa w § 4 nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny.

§ 6. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje i przyznaje Wójt Gminy.

Rozdział 3.
Procedura przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

§ 7. Do korzystania z funduszu uprawnieni są:

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Piątnica w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 1 pełnego wymiaru etatu zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

2) nauczyciele szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

§ 8. Pomoc zdrowotna udzielana jest jako bezzwrotne świadczenie pieniężne i przyznawana, refundacji całkowitej lub częściowej poniesionych przez nauczyciela kosztów związanych z:

1) zakupem leków, środków higienicznych (np. pampersów),

2) opłatami za świadczenia usług medycznych lub rehabilitacyjnych,

3) kosztami przejazdu bezpośrednio związanymi z pomocą zdrowotną,

4) zakupem sprzętu do rehabilitacji, korekcji, umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do przeprowadzania zalecanego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczyciel składa do dyrektora szkoły.

2. Wnioski nauczycieli są opiniowane przez dyrektora szkoły i mogą być opiniowane przez komisję zdrowotną, o ile taka zostanie powołana w szkole.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Dokumentacja dołączona do wniosku obejmuje:

1) aktualne zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia nauczyciela,

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury vat, rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, koszty leczenia senatoryjnego, zakup lekarstw związanych z chorobą przewlekłą, sprzętu rehabilitacyjnego lub środków higieny osobistej).

3) oświadczenie o dochodzie na jednego członka rodziny (przeciętny miesięczny dochów na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w kwartale bezpośrednio poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku),

4) oświadczenie o przekazanie przyznanej pomocy zdrowotnej na wskazany rachunek bankowy,

5. Wniosków, które nie zawierają dokumentów określonych w § 9.4. nie rozpatruje się.

6. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się w szkole w terminie do 15 czerwca i 15 listopada danego roku.

7. Nauczyciel ma prawo wystąpić z wnioskiem jeden raz do roku, chyba że sytuacja jest wyjątkowa.

8. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu niezbędnych opinni, niezwłocznie przekazuje wnioski Wójtowi z zastrzeżeniem § 9.9.

9. Wnioski rozpatruje się w okresie jednego miesiąca licząc od upływu ostatecznych terminów określonych w ust. 6.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony w innym terminie.

11. Wysokość udzielonej pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć wysokości udokumentowanych wydatków na świadczenie określone § 8 , będzie przyznawane w zależności od posiadanych środków.

12. Wnioski oraz sposób ich rozstrzygnięcia i wysokość udzielonej pomocy zdrowotnej ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez organ prowadzący.


Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr 127/XXVII/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 marca 2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

1) Imię i nazwisko nauczyciela:
..........................................................................................................................................................

2) Adres zamieszkania:
..........................................................................................................................................................

3) Nazwa szkoły, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony:
..........................................................................................................................................................

4) Uzasadnienie:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

6) Załączniki:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Miejscowość: .............................................., dnia ...................................
Data i podpis wnioskodawcy: ..................................................................

7) Opinia Komisji Zdrowotnej i promowana wysokość pomocy finansowej *:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8) Podpisy członków Komisji Zdrowotnej*:
............................................................................
............................................................................
............................................................................

9) Opinia Dyrektora Szkoły i proponowana wysokość pomocy finanswoej:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Data i podpis Dyrektora Szkoły: ..........................................................................

10) Przyznaję pomoc zdrowotną w kwocie: ........................................................
Data i podpis Wójta Gminy: ................................................................................
* wypełnić jeśli dotyczy


Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawoweych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica.

Art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) mówi, że "Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia, o których mowa, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne".

W związku z powyższym regulamin Funduszu Zdrowotnego stworzony został w celu wypełnienia ustawowego obowiązku utworzenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz sposób ich przyznawania.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustwy ogłoszono w: Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012r. poz. 908 i 1544.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 1489, poz. 887 i Nr 217, poz. 1218; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe