Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedkładam roczne sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie w 2012 rok.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Przyjęty przez Komisję plan pracy na 2012 rok zakładał omówienie następujących tematów:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2011 rok, opracowana przez Komendanta Powiatowej Policji w Augustowie.

2. Problematyka systemowych rozwiązań gwarantujących osobom nietrzeźwym niezbędną opiekę służb publicznych. Materiały i informacje opracowane przez dyrektora SP ZOZ w Augustowie, Komendantów Powiatowych Straży Pożarnej i Policji oraz Straży Miejskiej w Augustowie.

3. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Augustowskiego. Informacja przygotowana przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

4. Bezpieczeństwo żywności - nadzór nad jakością żywności. Informacja przygotowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Augustowie.

5. Bezpieczeństwo imprez masowych. Materiał przygotowany przez Komendanta Powiatowej Policji w Augustowie.

6. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych na terenie powiatu augustowskiego. Informacja opracowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

7. Ocena stanu bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Augustowskiego.

W 2012 roku odbyły się 3 posiedzenia komisji. Udział w nich brali burmistrzowie oraz wójtowie z terenu Powiatu Augustowskiego.

Z uwagi na organizację przez Polskę EURO 2012 rozszerzono tematykę posiedzeń Komisji o zagadnienia dotyczące wzrostu zagrożenia terrorystycznego.

Komisja pozytywnie oceniła pracę Zespołu, którego zadaniem było przeprowadzenie lustracji stanu przestrzegania przepisów przez podmioty świadczące usługi w letnim sezonie turystycznym.

W skład zespołu weszli przedstawiciele:

1) Straży Miejskiej w Augustowie,

2) Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,

3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,

4) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Augustowie,

5) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie

Lustracją objęto większość obiektów turystycznych: ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, plaż oraz obiektów małej gastronomii, znajdujących się na terenie Powiatu Augustowskiego.

Zespół szczególną uwagę zwracał na:

1) bezpieczeństwo, zabezpieczenie i wyposażenie kąpielisk,

2) wyposażenie ośrodków w sprzęt turystyczny oraz wyposażenie sprzętu wodnego w środki ratunkowe i asekuracyjne,

3) utrzymanie czystości, ochronę przyrody, porządek, estetykę, prawidłowość postępowania z odpadami komunalnymi,

4) bezpieczeństwo obiektów, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ich wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy.

Z przeprowadzonych przeglądów zostały sporządzone protokoły, w których zawarto uwagi, wnioski oraz zalecenia.

W zakresie problematyki związanej z zapewnieniem niezbędnej pomocy medycznej osobom nietrzeźwym Komisja przyjęła, że najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie umów i porozumień z Izbą Wytrzeźwień w Suwałkach. Izba zabezpiecza i spełnia wszelkie warunki włącznie z zapewnieniem niezbędnej pomocy medycznej. Zadanie to należy do kompetencji burmistrzów i wójtów.

Komisja omawiała również temat bezdomności i opieki nad osobami nieudolnymi życiowo. Przyjęto, że szczególnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć miejsca w noclegowniach, w miejsca przebywania bezdomnych kierować patrole policyjne i straży miejskiej

W związku z nielegalnym wprowadzeniem na terenie Polski zanieczyszczonej soli przemysłowej do obrotu spożywczego, również tym tematem zajmowała się Komisja. Powiatowe służby sanitarne i weterynaryjne podjęły stosowne działania. Powiatowy Lekarz Weterynarii opierając się na opinii biegłych i badaniach laboratoryjnych poinformował , że nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawiła całokształt spraw związanych z cyklem produkcji żywności od tzw. "pola do stołu".

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na przestrzeni całego 2012 roku współdziałała z poszczególnymi służbami, inspekcjami i strażami funkcjonującymi na obszarze Powiatu Augustowskiego a także innymi jednostkami wykonującymi na terenie Powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Również poszczególne służby na bieżąco informowały Komisję o zagrożeniach występujących na obszarze Powiatu oraz podejmowanych działaniach.

Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Franciszek Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe