Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/369/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; Dz.U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/269/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3097), zmienionym uchwałą Nr XXXIII/353/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1597) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust. 2 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę, w okresie od 1 kwietnia do 31 października (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).";

2) w § 7 ust. 2 dodaje się pkt 9 o brzmieniu:

dla targowiska miejskiego - 15 litrów na jednego pracującego na terenie targowiska przy ul. Sejneńskiej oraz pojemnik 7000 litrów dla targowiska przy ul. Bakałarzewskiej.";

3) § 11 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne - 4 razy w miesiącu, z wyjątkiem:

a) nieruchomości, na których odpady wytwarza mniej niż 5 osób - 2 razy w miesiącu,

b) ogródków działkowych - 2 razy w miesiącu,

c) targowiska miejskiego przy ul. Sejneńskiej - 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 września oraz 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie,

d) targowiska miejskiego przy ul. Bakałarzewskiej - 2 razy w miesiącu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

",

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe