Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/370/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, Dz.U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/270/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2940), zmienioną uchwałą Nr XXXIII/354/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1598), § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne - 4 razy w miesiącu, z wyjątkiem:

a) nieruchomości, na których odpady wytwarza mniej niż 5 osób - 2 razy w miesiącu,

b) ogródków działkowych - 2 razy w miesiącu,

c) targowiska miejskiego przy ul. Sejneńskiej - 2 razy w tygodniu, w okresie od 1 kwietnia do 30 września, oraz 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie,

d) targowiska miejskiego przy ul. Bakałarzewskiej - 2 razy w miesiącu.".

§ 2. § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:

w dni robocze: od godziny 9:00 do 18:00;".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego."

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe