Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 310/XXXVI/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 10 kwietnia 2013r.

w sprawiew wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się przyjmując stawkę opłaty od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, które zostały określone w ust. 2, 3 i 4.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:

1) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej - 35,00 zł miesięcznie,

2) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej - 20,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej - 26 miesięcznie,

2) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej - 15 miesięcznie.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) dla gospodarstw jednoosobowych w zabudowie jednorodzinnej - 16 miesięcznie.

2) dla gospodarstw jednoosobowych w zabudowie wielorodzinnej - 9 miesięcznie.

§ 2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie lub zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujących się osób.

§ 3. Traci moc Uchwała nr 295/XXXIV/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe