Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/180/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 27 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drohiczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.z 2012 r., poz. 391, poz. 951; z 2013r. poz. 21, poz.228) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach., uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/162/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządkuna terenie Gminy Drohiczyn wprowadza sie nastepujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ust. 1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości na ternie nieruchomości., natomiast Gmina wyposaży w worki i pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględnając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiazywania od 01.07.2013r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe