Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 305/XXXV/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. Nr 149, poz. 887, poz. 567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, 965, 1256 i 1445) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg dla istniejącej drogi gminnej 101121B (ul. Akademicka) w Łomży: od drogi powiatowej 2605B (ul. Poznańska) do drogi powiatowej 2598B (Al. Piłsudskiego) na działkach o numerach geodezyjnych 23471, oraz na części działek 23472, 23323, 23322, 23320, 23319, 23318, 23317, 23316, 23315, 23314, 23313, 23312, 23311, 23310, 23309, 23308, 23307, 23272, 23234, 23233, 23232, 23231, 23230, 23229, 23227, 23192, 23166/2, 23209/4, 23209/5, 23209/6, 23209/8, 23213/8, działek 23208, 23207, 23206, 23205/1, 23203, 23204, 23209/1, 23683, 23682, 23194, 23684 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 305/XXXV/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 marca 2013 r.

Mapa z przebiegiem ulicy

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe