Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/157/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyżew, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/197/06 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyżew (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz. 1432).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z wyjątkiem: § 13 ust.1, § 14, § 15 i 16 Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/157/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 23 listopada 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZYŻEW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyżew w zakresie:

1) wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i zasady utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości oraz sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) nieruchomości - rozumie się przez to zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy,

3) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

4) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;

5) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

6) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

7) pojemnikach - rozumie się przez to także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów;

8) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę Czyżew miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;

9) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Czyżewa lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Czyżewa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

10) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

11) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

1) prowadzenie zbiorki odpadów komunalnych w zakresie określonym w niniejszym rozdziale,

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości

3) mycie oraz naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami oraz warsztatami na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 4. 1. Selektywnej zbiórce powinny podlegać następujące rodzajów odpadów:

1) zielone

2) papier i tektura

3) szkło,

4) tworzywa sztuczne,

5) metal,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte opony,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) odpady wielomateriałowe.

2. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu a innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb.

2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 dotyczy również chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości.

§ 6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić w obrębie nieruchomości pod warunkiem nie stosowania chemicznych środków myjących.

§ 7. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz nie będą uciążliwe dla sąsiadów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w szczególności do gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (także kompostownikach), których pojemność uwzględnia częstotliwość oraz sposób pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości.

2. W przypadku braku możliwości technicznych do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, właściciel takiej nieruchomości może wypełnić przewidziany w ust. 1 obowiązek w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości.

3. Zawarcie porozumienia oznacza, iż minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności przewidzianych dla nieruchomości objętych porozumieniem z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 9. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w spełniających obowiązujące normy pojemnikach odpowiednio oznakowanych dla każdego rodzaju odpadów.

2. W przypadku zabudowy jednorodzinnej minimalna pojemność pojemników o których mowa w ust. 1 wynosi co najmniej 60 l, zaś w przypadku zabudowy wielorodzinnej 10 litrów na mieszkańca.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 18 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów,

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 10 litrów na mieszkańca,

3) dla przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika,

4) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem -co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów,

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal,

7) dla hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko,

8) dla cmentarzy - 7 m3 na każdy 1 ha powierzchni czynnej cmentarza.

2. Uliczne punkty gastronomiczne oraz lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością dodatkowo wystawiają dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 11. 1. W znajdujących się na terenie gminy parkach, chodnikach, placach, oraz innych miejscach publicznych drobne odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Obowiązek ustawienia pojemników spoczywa odpowiednio na zarządcy drogi, parku.

§ 12. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp zarówno dla użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym w tym poddawaniu pojemników co najmniej raz w roku dezynfekcji.

3. Pojemniki na odpady komunalne w tym także na odpady zbierane selektywnie powinny znajdować się w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem czynników zewnętrznych.

4. Zakazuje się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika,

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych,

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,

6) umieszczania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości w pojemnikach o których mowa w §11 ust.1.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu;

2) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

3) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady;

4) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w tygodniu lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady;

5) z cmentarzy - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady.

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych powinna zapobiegać przepełnianiu pojemników oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku wokół nich.

3. Odpady komunalne powstałe w czasie zorganizowanej imprezy masowej powinny być usunięte z nieruchomości na której odbywała się impreza masowa oraz z terenów przyległych niezwłocznie po jej zakończeniu.

§ 14. Odpady pochodzące z remontów obiektów należy gromadzić w specjalnych kontenerach zapobiegających pyleniu, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 15. 1. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane z przeznaczeniem do własnego użytku pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla sąsiadów.

2. Meble oraz pozostałe odpady wielkogabarytowe od mieszkańców odbierane będą w terminach określonych dla odbioru odpadów zbieranych selektywnie oraz na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać do punktu zbierania zorganizowanego u sprzedawców tego sprzętu lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Zużyte baterie oraz akumulatory należy przekazać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach znajdujących się w aptekach lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 16. Informacje o miejscach i terminach zbierania odpadów wymienionych w § 15 ust. 2-6 udostępniane są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czyżewie.

§ 17. Wywóz nieczystości ciekłych powinien być dokonany z częstotliwością zapobiegającą wypływowi nieczystości ze zbiornika wskutek jego przepełnienia.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 19. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

§ 20. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) posiadaniu przez psa założonego kagańca,

2) zwalnianiu psa w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,

3) dysponowaniu możliwością sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.

3. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności publicznej.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust.3 nie dotyczy psów przewodników, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne oraz psów szkolonych do zadań specjalnych.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania.

6. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, zobowiązani są do umieszczenia na bramie lub furtce prowadzącej do tej nieruchomości, tabliczki informacyjnej ze stosownym ostrzeżeniem.

7. Właściciele psów zobowiązani są do okresowego i systematycznego ich szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policji, zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w odległości mniejszej niż 50 m od siedziby urzędów organów administracji, szkół i placówek użyteczności publicznej.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 22. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w miejscu odpowiednio oddalonym od granicy nieruchomości i osłoniętym sztucznymi lub naturalnymi ekranami w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 23. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie gminy lub jej części.

§ 24. Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Burmistrz Czyżewa w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wysokiem Mazowieckiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe