Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/186/13 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 15 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem MazowieckiemRada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/157/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyżew, w § 20 skreśla się ust.3 i 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe