Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/124/13 Rady Gminy Białowieża

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białowieża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 oraz art. 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o liczbie: - do 10 oddziałów, - 11-12 oddziałów

odpowiednio: 6, 4

2.

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o liczbie: - do 10 oddziałów, - 11-12 oddziałów

odpowiednio: 10, 8

§ 2. W ramach posiadanych środków finansowych można w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora Zespołu od realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania Zespołu powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 2 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkół w Białowieży i w Przedszkolu w Białowieży oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe