Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/140/2013 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 13 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milejczyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz.21), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milejczyce", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/118/06 Rady Gminy Milejczyce z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milejczyce

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc


Załącznik do Uchwały Nr XVII/140/2013
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 13 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZADKU NA TERENIE GMINY MILEJCZYCE

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością;

5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

6) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

2. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje odpadów:

1) ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

2) wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

3) niebezpieczne - rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013r. poz. 21);

4) niesegregowane - rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;

6) budowlane - rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:

1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych:

- przygotowania na nieruchomości utwardzonego terenu lub altanki śmietnikowej do postawienia urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzenia w tych urządzeniach odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym;

2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych:

- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (worki, pojemniki i kontenery), oraz gromadzenia w tych urządzeniach odpadów komunalnych;

3) zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w sposób określony w § 3.

4) niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, śnieg i lód oraz błoto pośniegowe należy pryzmować przy krawężniku, zabrania się usuwania ich na jezdnię;

5) usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i nieczystości ciekłych według częstotliwości ustalonej w § 8 i § 9, na podstawie umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz na podstawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych;

6) utrzymywania altan śmietnikowych lub utwardzonych terenów, na których umieszczone są urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz samych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

7) uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na zasadach ustalonych uchwałą Rady Gminy Milejczyce;

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządców poszczególnych kategorii dróg.

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku w lasach należą do właściciela lasu.

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należą do gminy.

§ 3. 1. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają odpady:

1) makulatura,

2) tworzywa sztuczne,

3) tekstylia,

4) szkło,

5) metale,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady zielone,

8) odpady wielkogabarytowe,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe,

10) zużyte opony,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) przeterminowane leki i chemikalia,

13) zużyte baterie i akumulatory,

14) popiół i żużel z palenisk domowych.

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej, należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,

2) żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

3) zielonym z przeznaczeniem na szkło.

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej, należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach :

1) żółtym przeznaczonymi na makulaturę i tekstylia,tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

2) zielonym przeznaczonymi na szkło,

3) przezroczyste przeznaczone na odpady zielone,

4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach lub innych wyznaczonych miejscach.

5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy w Milejczycach, Zespole Szkół w Milejczycach lub w innych wyznaczonych miejscach.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) przez przedsiębiorców, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2) w Gminnych i Powiatowych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

3) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów (nie dotyczy zużytych opon) ;

4) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

8. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach /Dz.U z 2013r. poz.21/.

9. Szczegółowe zasady odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych w poszczególnych typach zabudowy określa oddzielna uchwała Rady Gminy Milejczyce uchwalona na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi - właściciele nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inni) ustalają wewnętrzne zasady porządku zgodne z przepisami niniejszego regulaminu oraz rozliczają się z lokatorami z kosztów wywozu odpadów.

§ 5. 1. Zabrania się wypalania traw i palenia odpadów komunalnych z wyłączniem ust. 2.

2. Dopuszcza się spalanie liści i innych suchych odpadów zielonych w okresie od 1 października do 15 kwietnia pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości a powstające odpady będą gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

§ 7. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej w wyniku której powstają odpady inne niż komunalne, należy stosować przepisy ustawy o odpadach.

Rozdział III.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych:

a) 20 l na mieszkańca, z zastrzeżeniem, że na każdą nieruchomość musi przypadać co najmniej jeden pojemnik 120 l,

b) odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l,

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika,

3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,

9) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko,

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.

3. Urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

4. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l.

5. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych.

Rozdział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Odpady komunalne niesegregowane oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Odpady wydzielone w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 - 6 należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące.

3. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz placówek handlowo - usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 10. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia uwzględniając następujące normy:

1) Produkcja ścieków w gospodarstwach domowych - 3,0 m3/osoba/miesiąc.

2) Usługi:

a) pralnie - 17,0 dm3 /kg bielizny/doba,

b) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/1 miejsce/miesiąc,

c) kawiarnie - 0,8 m3/1 miejsce/miesiąc,

d) sklepy spożywcze - 2,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

e) sklepy (poza spożywczymi) - 0,9 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

f) apteki - 3,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

g) przychodnie zdrowia - 0,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

i) zakłady usługowe inne - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

3) Zakłady produkcyjne:

a) bez natrysków - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

b) z natryskami - 1,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

§ 11. 1. Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezabudowanych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 12. 1. Realizacja obowiązków wymienionych w § 11 podlegać będzie kontroli przeprowadzonej okresowo przez Wójta Gminy Milejczyce.

2. W szczególności kontroli podlegać bedą umowy z przedsiębiorcami o których mowa w § 11 oraz dokumenty potwierdzające opłacanie usług (rachunki, faktury) świadczonych przez tych przedsiębiorców.

Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 13. Gmina Milejczyce jest włączona do Południowego Regionu Gospodarki Odpadami, określonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 (WPGO).

§ 14. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w WPGO na lata 2012-2017.

§ 15. Na czas awarii lub braku wydajności regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych odpady, o których mowa w §14, należy przekazać do instalacji zastępczej ujętej w WPGO na lata 2012-2017.

§ 16. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot wybrany przez gminę w drodze przetargu i posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej.

§ 17. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierzają odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 19. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) wyposażenie psa w obrożę,

2) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,

3) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust.3,

4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.); obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów - przewodników.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Utrzymywanie psów bez uwięzi i kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

Rozdział VII.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,

§ 21. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22. Obowiązkowa deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie gminy lub jej części.

§ 23. Termin i zasady przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójt Gminy Milejczyce w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe