Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 10/42/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 5.000 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 5.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 54.065.904 zł.,

a) plan dochodów bieżących 49.324.144 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 4.741.760 zł.,

2) plan wydatków ogółem 54.958.150 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.275.842 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 5.682.308 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 892.246 zł. będą wolne środki w kwocie 892.246 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/42/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 467 306

2 467 306

0

zmniejszenie

-4 000

-4 000

0

zwiększenie

4 000

4 000

0

po zmianach

2 467 306

2 467 306

0

85333

Powiatowe urzędy pracy

przed zmianą

1 603 493

1 603 493

0

zmniejszenie

-4 000

-4 000

0

zwiększenie

4 000

4 000

0

po zmianach

1 603 493

1 603 493

0

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 400

3 400

0

po zmianach

3 400

3 400

0

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

600

600

0

po zmianach

600

600

0

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

37 356

37 356

0

zmniejszenie

-3 400

-3 400

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

33 956

33 956

0

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

6 592

6 592

0

zmniejszenie

-600

-600

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

5 992

5 992

0

Wydatki razem:

przed zmianą

45 900 850

40 218 542

5 682 308

zmniejszenie

-4 000

-4 000

0

zwiększenie

4 000

4 000

0

po zmianach

45 900 850

40 218 542

5 682 308

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

Administracja publiczna

przed zmianą

218 600

218 600

0

zmniejszenie

-1 000

-1 000

0

zwiększenie

1 000

1 000

0

po zmianach

218 600

218 600

0

75045

Kwalifikacja wojskowa

przed zmianą

29 000

29 000

0

zmniejszenie

-1 000

-1 000

0

zwiększenie

1 000

1 000

0

po zmianach

29 000

29 000

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

19 000

19 000

0

zmniejszenie

-1 000

-1 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

18 000

18 000

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

3 920

3 920

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 000

1 000

0

po zmianach

4 920

4 920

0

Wydatki razem:

przed zmianą

9 057 300

9 057 300

0

zmniejszenie

-1 000

-1 000

0

zwiększenie

1 000

1 000

0

po zmianach

9 057 300

9 057 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

54 958 150

49 275 842

5 682 308

zmniejszenie

-5 000

-5 000

0

zwiększenie

5 000

5 000

0

po zmianach

54 958 150

49 275 842

5 682 308

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe