Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/324/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.[1]) ), art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.[2]) ) oraz po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na terenie województwa podlaskiego nie określa się ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku w 2013 roku.

§ 2.

1) Określa się ogólną powierzchnię 3,01 ha przeznaczoną na terenie województwa podlaskiego pod uprawy konopi włóknistych w 2013 roku.

2) Ustala się następującą rejonizację upraw konopi włóknistych w 2013 roku:

a) Gmina Przerośl - 3 ha,

b) Gmina Trzcianne - 0,01 ha.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230 oraz z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe